Trao đổi Bài viết Công tác tuyên giáo công đoàn trong tình hình mới: Đẩy mạnh thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Công tác tuyên giáo công đoàn trong tình hình mới: Đẩy mạnh thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm In
Chỉ mục bài viết
Công tác tuyên giáo công đoàn trong tình hình mới: Đẩy mạnh thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm
Page 2
Page 3
Tất cả các trang


Công nhân cần được tuyên truyền, giáo dục về pháp luật lao động


Trong suốt lịch sử đấu tranh xây dựng và trưởng thành của Tổ chức Công đoàn Việt Nam (CĐVN), công tác tuyên giáo CĐ luôn bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, của đất nước, của giai cấp công nhân (GCCN) và tổ chức CĐ;

 

 

Là bộ phận quan trọng trong hệ thống công tác tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam; giữ vai trò to lớn trong việc thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục của Tổ chức CĐVN.

 

Cổ vũ, động viên CNVC-LĐ

Trải qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, cũng như trong xây dựng Nhà nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa (XHCN), công tác tuyên truyền, giáo dục của CĐVN luôn được quan tâm coi trọng đặt lên hàng đầu. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tổ chức CĐ cũng luôn tìm tòi, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp điều kiện lịch sử của đất nước và thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ); tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ đến với CNVC-LĐ; cổ vũ, động viên CNVC-LĐ tham gia cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

Trong tình hình hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, công tác tuyên giáo CĐ có một số khó khăn, thách thức, đó là: Việc tập hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ cũng như công tác tập hợp lực lượng gặp nhiều khó khăn trước sự biến động phát triển nhanh của DN và đội ngũ CNVC-LĐ trong các thành phần kinh tế. Trình độ văn hoá, chuyên môn, tay nghề; kiến thức hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận CNLĐ còn thấp; phần lớn CNLĐ xuất thân từ nông thôn, họ chưa được đào tạo bài bản, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp còn hạn chế. Điều kiện sống, sinh hoạt của CNVC-LĐ gặp nhiều khó khăn, nhất là về việc làm, thu nhập, nhà ở, chính sách BHXH, BHYT... Những tác động của mặt trái kinh tế thị trường như: Sự phân hoá giàu - nghèo, thất nghiệp, mất việc làm gia tăng, tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong xã hội vẫn diễn biến phức tạp...

 

Nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức CĐ trong tình hình mới là đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trong đó cần phát huy vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm: Giúp CNVC-LĐ có ý thức giai cấp và bản lĩnh chính trị; ý thức công dân, tinh thần dân tộc, gắn bó thiết tha với sự nghiệp cách mạng của Đảng; xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng tiếp thu nhanh và làm chủ công nghệ mới: Có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao, đạo đức lối sống lành mạnh, có kiến thức hiểu biết về chính sách pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

 


 

4 nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới

Để đạt được những mục tiêu trên, công tác tuyên truyền, giáo dục CNVC-LĐ của các cấp CĐ trong tình hình mới cần tập trung thực hiện các nhiệm vu, giải pháp chủ yếu sau:

 

1/ Đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục CNVC-LĐ về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức CĐ. Cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục CNVC-LĐ, đa dạng và linh hoạt hình thức tuyên truyền, trong đó coi trọng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, giúp CNLĐ hiểu biết về kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. Tuyên truyền cho CNLĐ hiểu rõ yêu cầu cấp thiết phải nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, đảm bảo việc làm và thu nhập của chính mình. Xây dựng và nhân rộng mô hình tổ tự quản tại khu nhà trọ của CN; nắm vững tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ, chủ động đề xuất, kiến nghị với người sử dụng LĐ và các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quan hệ LĐ, đảm bảo hài hoà lợi ích của CNLĐ, người sử dụng LĐ và Nhà nước.

 

Tuyên truyền, giáo dục CNLĐ về lối sống văn hoá, tác phong công nghiệp; xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hoá, phục vụ đời sống tinh thần cho công nhân.

 

2/ Nghiên cứu, tổng kết kịp thời những vấn đề mới trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ. Cán bộ tuyên giáo CĐ phải đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, gắn bó mật thiết với đời sống của CNVC-LĐ, nhất là CNLĐ khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về GCCN và hoạt động CĐ, hướng vào giải đáp những vấn đề bức xúc trong CNLĐ mà thực tiễn đặt ra; về xu hướng phát triển GCCN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của CĐVN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; về tổ chức và hoạt động của CĐ trong các loại hình DN; về mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa GCCN, tổ chức CĐVN với GCCN tổ chức CĐ các nước trong khu vực và trên thế giới. Từ đó cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để tham gia với Đảng, Nhà nước xây dựng GCCN và tổ chức CĐ vững mạnh trong thời kỳ mới.

 

3/ Củng cố, kiện toàn và phát triển hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác tuyên giáo CĐ. Trước hết là kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, lựa chọn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo CĐ các cấp, đây là những người trực tiếp truyền đạt cho CN, phản ánh tâm tư nguyện vọng của CN, đồng thời chăm lo tổ chức các hoạt động văn hoá, tinh thần phục vụ CN. Do đó, đối với cán bộ làm công tác tuyên giáo CĐ phải sâu sát, gần gũi với CNVC-LĐ, nắm được đặc điểm tâm lý, nhu cầu và những băn khoăn lo lắng, bức xúc của CNLĐ, để kịp thời phản ánh, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền quan tâm giải quyết. Cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục có vai trò hết sức quan trọng quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục. Do vậy, các cấp CĐ phải thực sự quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đảm bảo đủ về số lượng, có kiến thức, năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, có tâm huyết, nhiệt tình với công tác tuyên truyền, giáo dục.

 


4/ Phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò của báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng trong hệ thống CĐ. Đây là binh chủng chủ lực có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục CNVC-LĐ. Báo chí CĐ phải thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, thực hiện nghiêm Luật Báo chí, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung, tính hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của CNVC-LĐ và bạn đọc. Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức CĐ, báo chí CĐ cần tích cực phản ánh, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào CNVC-LĐ, nhất là đi sâu phản ánh tình hình đời sống, việc làm, tâm tư tình cảm của CNLĐ khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Đồng thời đấu tranh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

 

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục CNVC-LĐ là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết hiện nay của hệ thống CĐ. Các cấp CĐ cần tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp với từng đối tượng, trình độ và điều kiện sống, làm việc của NLĐ. Phấn đấu triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Nghị quyết Đại hội X CĐVN; nhằm xây dựng GCCN, tổ chức CĐ vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

 

TS Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, laodong.com.vn