Trao đổi Bài viết Giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay - Trang 2
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay - Trang 2 In
Chỉ mục bài viết
Giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Page 2
Tất cả các trang

 

 Sửa đổi, bổ sung về nội dung hợp đồng lao động theo hướng bổ sung quy định một số nội dung thoả thuận có tính chất bắt buộc về bảo đảm bí mật công nghệ, chống cạnh tranh… đáp ứng yêu cầu đòi hởi của thực tế;  Bổ sung quy định về trách nhiệm của mỗi bên trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết làm cơ sở để mỗi bên có sự lựa chọn phù hợp trước khi tiến hành giao kết HĐLĐ;

 

 Bổ sung nguyên tắc về giao kết HĐLĐ để thể hiện rõ tính tự nguyện, bình đẳng của mỗi bên trong giao kết hợp đồng lao động; Sửa đổi quy định về chuyển tiếp thực hiện HĐLĐ trong trường hợp có sự sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp theo hướng giải quyết hết các chế độ liên quan ở doanh nghiệp cũ, doanh nghiệp mới chỉ có trách nhiệm tiếp nhận và bảo đảm việc làm.

 

 Sửa đổi, bổ sung lý do người lao động được đơn phương chấm dứt HĐLĐ; người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt HĐLĐ và một số trường hợp người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ để nâng cao tính trách nhiệm của mỗi bên trong quan hệ lao động, góp phần duy trì phát triển ổn định sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

 

Cần ban hành các quy định pháp luật điều chỉnh một số vấn mới mà thực tiễn phát sinh về vấn đề hợp đồng lao động như: cho thuê lại lao động, hợp đồng lao động bán thời gian, hợp đồng lao động trong một số ngành đặc thù như nông, lâm, ngư, diêm nghiệp…theo hướng vừa bảo đảm quyền lợi của người lao động vừa tăng tính linh hoạt cho sự vận động của thị trường lao động.

 

Thứ năm, Bên cạnh các giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể nêu trên, một vấn đề hết sức quan trọng cần phải được hoàn thiện, đó là hoàn thiện cơ chế áp dụng và tổ chức thực hiện pháp luật lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động nói chung cũng như pháp luật hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể nói riêng tới mọi đối tượng.

 

Nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung tổng thể hệ thống pháp luật về thoả ước lao động tập thể tạo cở sở pháp lý đầy đủ để hai bên thiết lập quan hệ lao động lành theo hướng: Bổ sung quy định cụ thể trình tự, thủ tục và yêu cầu có tính chất bắt buộc hai bên phải tiến hành thương lượng để xác lập các nội dung của quan hệ lao động; Sửa đổi một số quy định bất hợp lý thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể trong doanh nghiệp. Bổ sung quy định cụ thể về việc thương lượng ký kết thoả ước ước ngành như: tiêu chí xác định ngành; chủ thể đại diện của mỗi bên trong thương lượng, ký kết thoả ước ngành; những nội dung của thoả ước ngành; trình tự thương lượng, ký kết, đăng ký thoả ước ngành...

 

Trong mỗi hình thức giải quyết tranh chấp lao động hoặc ít hay nhiều, hoặc trực tiếp hay gián tiếp thường có sự hiện diện cơ chế ba bên. Đó có thể là hội đồng hoà giải (thường dựa trên nguyên tắc ba thành viên), hội đồng trọng tài ba bên (một người trung lập và các thành viên khác là do hai bên chỉ định), hoặc toà án (các thành viên của hội đồng xét xử mang tính chất ba bên, một đại diện cho Nhà nước, còn hai người kia đại diện cho người lao động và người sử dụng lao động). Ba đối tác xã hội có lơị ích phụ thuộc nhau và mục đích của việc giải quyết tranh chấp lao động là nhằm để bảo vệ những quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên tranh chấp, cũng như lợi ích chung của xã hội, trên cơ sở đó mà làm lành mạnh các mối quan hệ lao động, thúc đẩy sự bình ổn và công bằng xã hội.

 

 TS. Lê Thanh Hà –Viện CNCĐ, congdoanvn.org.vn