Tiêu điểm Chỉ thị của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Chỉ thị của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ In

Ngày 28/9/2010, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có công văn gửi các công đoàn trực thuộc về việc Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ.


Theo đó, Ban thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:


- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Luật bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020; tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong CBCCVCLĐ; những bài học kinh nghiệm, gương điển hình của các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Lồng ghép phong trào thi đua : “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


- Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn thi đua: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, đưa phong trào tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Định kỳ sơ, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.


- Chủ động tham gia với chính quyền đảm bảo việc làm ổn định, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho nữ CBCCVCLĐ; đấu tranh chống các hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự và nhân phẩm người phụ nữ. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ, kiến nghị sửa đổi những bất hợp lý và xử lý những vi phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật lao động nữ.


- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo, duy trì và phát triển các quỹ “Vì nữ CNLĐ nghèo”, quỹ Trợ vốn, quỹ Mái ấm công đoàn, quỹ Bảo trợ trẻ em của công đoàn Việt Nam, quỹ Xã hội tình nghĩa của Công đoàn Viên chức Việt Nam… để hỗ trợ cho nữ CBCCVCLĐ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.


- Phát hiện, giới thiệu những nữ CBCCVCLĐ ưu tú, trưởng thành từ phong trào để đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, hoặc tham gia vào các cấp ủy, bộ máy lãnh đạo, chính quyền các cấp. Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của lãnh đạo chính quyền cùng cấp trong quá trình chỉ đạo, triển khai phong trào.


- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban nữ công các cấp đủ về số lượng, nâng cao chất lượng để làm tốt công tác tham mưu về công tác vận động nữ CBCCVCLĐ và triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nữ công.

 

Tin: QH