Trao đổi Bài viết Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn - Ba năm nhìn lại - Trang 3
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn - Ba năm nhìn lại - Trang 3 In
Chỉ mục bài viết
Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn - Ba năm nhìn lại
Page 2
Page 3
Tất cả các trang

 

Một số giải pháp tiếp tục thúc đẩy thực hiện NĐ 87/CP

 

Để thực hiện tốt Nghị định 87/CP của Chính phủ về xây dựng và thực hiện QCDC trong công ty cổ phần, công ty TNHH, trong thời gian tới cần triển khai thực hiện tốt một số việc sau :

 

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyên, nâng cao nhận thức của cả NLĐ và người SDLĐ về dân chủ và quy chế thực hiện dân chủ trong CTCP, CTTNHH, tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 87/2007NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên tịch 32 để cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động nắm vững quan điểm, nội dung, yêu cầu của việc xây dựng và thưc hiện QCDC từ đó tự giác, gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động mọi nguời thực hiện.

 

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của của các cấp uỷ Đảng, công tác tổ chức thực hiện của người sử dụng lao động và sự chung tay của các tổ chức chính trị, xã hội trong doanh nghiệp. Đối với cấp uỷ Đảng, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở CTCP, CTTNHH phải kịp thời đề ra các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch để thực hiện Quy chế dân chủ; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo thực hiện QCDC, hàng năm có đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng nội dung liên quan đến trách nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo thực hiện QCDC. Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở CTCP, CTTNHH phải gắn với cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cần lồng ghép nội dung thực hiện quy chế dân chủ và nội dung thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong CTCP, CTTNHH.

 

Ba là, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong các CTCP, CTTNHH rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; Định kỳ sơ kết, tổng kết, bổ sung chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao chất lương, hiệu quả việc thực hiên Quy chế thực hiện dân chủ ở từng đơn vị

 

Bốn là, phát huy hơn nữa vai trò của Công đoàn các cấp, nhất là vai trò của công đoàn cơ sở trong tuyên truyền vận động và giám sát, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở mỗi đơn vị. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. Cần nghiên cứu, xây dựng bộ tài liệu chuẩn, tài liệu mẫu để tuyên truyền đến từng đối tượng là NLĐ, NSDLĐ cho phù hợp. Lựa chọn các điển hình trong công tác tuyên truyền, cũng như trong xây dựng và thực hiện QCDC để nhân rộng. Nâng cao năng lực BCH công đoàn cơ sở để có đủ kỹ năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện QCDC, nhất là kỹ năng tổ chức hoạt động của Hội nghị người lao động. Nâng cao trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong kiểm tra, giám sát công tác xây dựng và thực hiện QCDC. Hàng năm BCH công đoàn cần có báo cáo kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và thực hiện QCDC.

 

Tóm lại, để xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở CTCP, CTTNHH phải tạo được sự thống nhất, triển khai đồng bộ của tất cả các tổ chức trong từng đơn vị. Phải đặc biệt coi trọng vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ; thể chế hoá, cụ thê hoá việc tổ chức thực hiện trên từng lĩnh vực của các cấp chính.

 

TS. Đặng Quang Điều

 Viện Trưởng Viện Công nhân- Công đoàn

congdoanvn.org.vn