Trao đổi Bài viết Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công đoàn và cán bộ Công đoàn - Trang 2
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công đoàn và cán bộ Công đoàn - Trang 2 In
Chỉ mục bài viết
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công đoàn và cán bộ Công đoàn
Page 2
Tất cả các trang

 

2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, nhiệm vụ của Công đoàn và cán bộ công đoàn

 

 

Trong nhiều bài viết, bài nói của Hồ Chí Minh, đặc biệt là những bài nói chuyện của Người ở Trường cán bộ Công đoàn (năm 1957), huấn thị của Người tại Hội nghị cán bộ Công đoàn (năm 1959) và bài nói chuyện với các đồng chí lãnh đạo Tổng công đoàn Việt Nam (tháng 7/1969) đã thể hiện rất rõ những quan điểm của Người về tổ chức Công đoàn và cán bộ Công đoàn trong công cuộc xây dựng đất nước. Đó là:

 

- Công đoàn phải tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và giáo dục cho công nhân về đạo đức vô  sản, đạo đức cách mạng.

 

Theo Hồ Chí Minh, Đảng ta là của giai cấp công nhân Việt nam. Không có Đảng lãnh đạo thì giai cấp không làm cách mạng được, “Đảng mà không có giai cấp công nhân cũng không làm được gì”. Bởi thế, Công đoàn phải hiểu và tuyên truyền sâu rộng chính sách chung của Đảng trong hàng ngũ giai cấp công nhân. Công đoàn phải giáo dục cho công nhân thái độ của người làm chủ nước nhà, làm cho công nhân phải hiểu được rằng “tương lai của công nhân và tương lai của xí nghiệp phải dính liền’’8. Công nhân phải bảo vệ chế độ của ta, phải hiểu lao động là vẻ vang, phải tự nguyện, tự giác giữ kỉ luật lao động, giữ gìn của công, chống tham ô lãng phí. Cải thiện sinh hoạt phải dựa trên  cơ sở tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Công tác giáo dục phải gắn với nhiệm vụ cụ thể, tránh chung chung chính trị suông.

 

- Công đoàn phải vận động quần chúng lao động tham gia xây dựng nền kinh tế quốc dân.

 

Hồ Chí Minh khẳng định rằng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội từ điểm xuất phát thấp, từ sản xuất nhỏ, từ hai bàn tay trắng đi lên nên khó khăn còn rất nhiều và lâu dài, cho nên Công đoàn cần thấy hết tình hình khách quan đó mà ra sức vận động công nhân, lao động sản xuất, đi đôi với thực hành tiết kiệm, vượt mọi khó khăn để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó cải thiện dần đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá cuả giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung.

 

- Muốn cho phong trào Công đoàn mạnh cần có cán bộ công đoàn tốt.

 

Theo Hồ Chí Minh, cán bộ công đoàn phải là người hiểu biết sản xuất, đời sống, nguyện vọng của công nhân, viên chức, phải hiểu chính sách của Đảng, phải hiểu về quản lí kinh tế khoa học kĩ thuật. Cán bộ công đoàn “phải giỏi cả về chính trị, thạo về kinh tế”9 thì mới lãnh đạo được đội ngũ công nhân ngày càng phát triển lại có trình độ cả về tư tưởng văn hoá, kĩ thuật. “Cán bộ công đoàn phải tham gia lao động gần gũi công nhân, viên chức’’10 phải biết dựa vào quần chúng, phát huy sức sáng tạo của quần chúng, học tập kinh ngiệm của quần chúng...thì mới làm tròn được nhiệm vụ của mình.

 

- Cán bộ công đoàn phải là trung tâm của đoàn kết, phải có trách nhiệm cao, vì lợi ích giai cấp, vì lợi ích cách mạng. “Muốn giáo dục tốt công nhân, trước hết đội ngũ cán bộ công đoàn phải đoàn kết nhất trí’’11 phải là nòng cốt của khối đoàn kết trong hệ thống Công đoàn, phải làm gương cho công nhân noi theo.

 

Những tư tưởng của Hồ Chí Minh về Công đoàn và cán bộ công đoàn đến nay vẫn là định hướng quý báu cho sự phát triển tổ chức Công đoàn và cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nước ta.

 

 

 TS Lê Thanh Hà
                                                                           Viện Công nhân và Công đoàn

(Website Tổng liên đoàn lao động Việt Nam)

 

--------------------------------------------------------------------------------

1 Hồ Chí Minh toàn tập, tập I. NXBCTQG, HN, 1995. tr. 197

 

2 Báo Thanh niên 5/10/1926

 

3, 4 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2. NXBCTQG, HN, 1995, tr. 302, 303, 304.

 

5,6,7  Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2. NXBCTQG, HN, 1995, tr.  303, 304.

 

8 Hồ Chí Minh toàu tập., tập 8, NXBCTQG, HN. 1995, tr. 296

 

9,10,11   Sách đã dẫn, tập 12, tr. 568,569