Tin chung Ủy ban kiểm tra Chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Bộ
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Bộ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-CĐB ngày 25.10.2010)

Chức năng:


Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Bộ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và nội dung hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra do Ban Chấp hành  hoặc Ban Thường vụ thông qua.

 

 

Chủ trì phối hợp với các Ban chuyên môn và cùng các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu tố của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Theo dõi, hướng dẫn việc giải quyết đơn thư khiếu tố của các cấp công đoàn.


Nhiệm vụ:


- Tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nội dung hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra.


- Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra Uỷ ban Kiểm tra các công đoàn trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.


- Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ của Uỷ ban Kiểm tra và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Uỷ ban Kiểm tra.


- Tổng hợp, xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của Uỷ ban Kiểm tra trong các kỳ họp thường kỳ của Ban Chấp hành.


- Chủ động phối hợp với các Ban chuyên môn giải quyết đơn thư khiếu nại, tốcáo và các công việc khác liên quan.


Tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác kiểm tra.


- Kiểm tra triển khai việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động của Công đoàn Bộ và các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ. Theo dõi hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ.


- Kiểm tra đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các công đoàn được kiểm tra về những vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm tra.


- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra và tổng kết thực tiễn hoạt động Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Bộ.

 

ĐQH.