Tin chung Ban Nữ công Chức năng, nhiệm vụ Ban Nữ công Công đoàn Bộ
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Chức năng, nhiệm vụ Ban Nữ công Công đoàn Bộ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-CĐB ngày 25.10.2010)

Chức năng:


Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Thường vụ về công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động; các chính sách có liên quan đến nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ Bộ Khoa học và Công nghệ.


Nhiệm vụ:


- Nghiên cứu, đề xuất và hướng dẫn thực hiện các nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
- Tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ nữ, các vấn đề về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em và công tác dân số - sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình.
- Phối hợp với các Ban chuyên môn liên quan, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ đề xuất kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp tình hình hoạt động chuyên đề nữ công của Công đoàn Viên chức Việt Nam.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Công đoàn và các Ban chuyên môn tổ chức tuyên dương, vinh danh hoặc hội thi liên quan đến các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ nữ, các vấn đề về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới; công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em và công tác dân số - sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình.

ĐQH.