Tiêu điểm Hướng dẫn kết nạp đoàn viên công đoàn
Hướng dẫn kết nạp đoàn viên công đoàn In

Để đảm bảo việc kết nạp đoàn viên công đoàn đúng quy định, Ban chấp hành  Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện như sau:

Nội dung hướng dẫn

 

HG.

 

 

 
Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS