Tiêu điểm Về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2010
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2010 In

Ngày 5/1/2011, Công đoàn Bộ KH&CN đã có Công văn số 01/CV- CĐB về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2010. Theo đó, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam Công đoàn Bộ đề nghị các công đoàn trực thuộc khẩn trương thực hiện nội dung sau:


1. Chủ động phối hợp với Lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức năm 2010 theo quy định tại Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/01/1998 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Nghị định 07/1999 NĐ-CP ngày 13/02/1999 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước; Thông tư liên tịch số 09/1998/TLLT-TCCP-TLĐLĐVN ngày 04/12/1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị CBCCVC trong cơ quan, đơn vị.


2. Để việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức tại các cơ quan, đơn vị được thuận lợi và thực hiện đúng trình tự theo quy định, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ gửi kèm theo Văn bản này Biểu mẫu 1A của Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị CBCCVC trong cơ quan hành chính, sự nghiệp.


3. Đề nghị các công đoàn trực thuộc báo cáo kết quả tổ chức hội nghị CBCCVC về Công đoàn Bộ (qua Văn phòng Công đoàn Bộ) trước ngày 20/2/2011. Nội dung báo cáo gồm có:


- Tóm tắt Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2010;

 

- Tóm tắt kết quả kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2009;


- Báo cáo tóm tắt về tổng kết công tác thi đua khen thưởng của công đoàn cơ quan, đơn vị năm 2010;

 

- Kết quả bầu Ban thanh tra nhân dân (nếu có)


Đề nghị các công đoàn chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai Hội nghị CBCCVC năm 2010 đạt kết quả tốt và báo cáo kết quả thực hiện nội dung theo hướng dẫn của Công văn này về Công đoàn Bộ đúng thời gian quy định.


Công đoàn Bộ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các công đoàn trực thuộc.

 

Đặng Quang Huấn.