Trao đổi Bài viết Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam In

Sự lãnh đạo của Đảng là một trong những điều kiện tiên quyết cho hoạt động của các cấp công đoàn và trong sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng luôn lãnh đạo giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đồng hành cùng dân tộc, đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

 

 Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công đoàn, trước hết thể hiện ở sự lãnh đạo thực hiện đúng đường lối công vận của Đảng. Để thực hiện đường lối đó, các cấp công đoàn cần đưa ra chương trình hoạt động, kế hoạch và phương pháp phù hợp với thực tiễn. Là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, công đoàn có thể có nhiều hình thức đa dạng để tập hợp người lao động và phương thức hoạt động, phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Đảng thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình thông qua việc phân công những cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất, có tín nhiệm và có kinh nghiệm hoạt động trong phong trào công nhân và công đoàn. Các cấp uỷ Đảng nêu những vấn đề cơ bản có liên quan đến xây dựng giai cấp công nhân để công đoàn nghiên cứu, bàn bạc và tập trung thực hiện. Đồng thời các cấp uỷ Đảng theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các cấp công đoàn phát huy mặt tốt, việc tốt, uốn nắn, khắc phục những lệch lạc, yếu kém trong hoạt động của công đoàn.

 

Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, phẩm chất và bản lĩnh được quần chúng công nhân, viên chức, lao động tín nhiệm. Cán bộ công đoàn có trọng trách đối với việc thực hiện chủ trương xây dựng giai cấp công nhân của Đảng. Cán bộ công đoàn thực chất là cán bộ của Đảng làm công tác vận động công nhân, các cấp uỷ Đảng cần quan tâm lãnh đạo việc đào tạo, sử dụng, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn. Thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cho thấy cán bộ công đoàn cần phải được lựa chọn từ những người hoạt động tích cực trong phong trào công nhân, có năng lực và uy tín đối với công nhân, lao động.

 

Đảng lãnh đạo giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn thông qua vai trò gương mẫu của đảng viên hoạt động trong các doanh nghiệp. Các cấp uỷ Đảng ở các địa phương, các doanh nghiệp cần đề ra tiến độ và các biện pháp để làm tốt công tác phát triển Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng viên định kỳ thực hiện báo cáo với chi bộ Đảng về công tác công vận của mình, cấp uỷ Đảng phân công cấp uỷ viên và đảng viên hăng hái đảm nhận và gương mẫu làm tốt công tác công đoàn. Ở những cơ sở sản xuất chưa có tổ chức cơ sở Đảng, cần bồi dưỡng, kết nạp công nhân vào Đảng, tiến tới thành lập chi bộ để lãnh đạo đội ngũ công nhân, công đoàn trong doanh nghiệp.

 

Các cấp uỷ Đảng cần đổi mới phương thức lãnh đạo công đoàn, tạo bầu không khí dân chủ và tin cậy của công nhân, viên chức, lao động với Đảng, khắc phục tình trạng khoán trắng, buông trôi hoặc bao biện, làm thay, làm giảm tính chủ động của tổ chức Công đoàn.

 

Trong những năm gần đây, Đảng đã chú trọng lãnh đạo xây dựng giai cấp công nhân (GCCN). Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết 20/NQ-TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng GCCN cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Để thực hiện Nghị quyết này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra Chương trình hành động, định hướng cho các cấp công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân. Trong những năm tới, các cấp công đoàn cần đẩy mạnh các hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng GCCN. Cụ thể là:

 

Công đoàn tiếp tục tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động quán triệt sâu sắc và tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trong kế hoạch 5 năm 2011-2015, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hành tiết kiệm, bảo vệ của công, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả trong sản xuất. Công đoàn góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh; Tăng cường đoàn kết thống nhất giai cấp công nhân, gắn lợi ích giai cấp với lợi ích dân tộc; giới thiệu và bổ sung nguồn cán bộ cho Đảng và Nhà nước.

 

 Công đoàn động viên cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nâng cao khả năng lãnh đạo, quản lý đất nước; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn về những vấn đề đang đặt ra đối với công tác vận động công nhân trong thời kỳ đổi mới. Đề ra nội dung giáo dục, mang lại hiệu quả thiết thực, xúc tiến thành lập công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, các cơ sở liên doanh trong và ngoài nước.

 

Công đoàn cơ sở cần làm tốt nhiệm vụ bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để tổ chức cơ sở Đảng xem xét kết nạp vào Đảng, đồng thời phát hiện những cán bộ, đảng viên không đủ tư cách, phẩm chất đạo đức để phản ánh với Đảng phê bình, giúp đỡ hoặc khai trừ ra khỏi Đảng. Về phía mình, tổ chức Công đoàn và cán bộ công đoàn đề cao trách nhiệm trước Đảng đối với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, khắc phục tình trạng xa rời cơ sở, bệnh giấy tờ, sự vụ.

 

   Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp phù hợp với yêu cầu của hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Cán bộ công đoàn trước hết phải là người hoạt động xã hội, kiên định lập trường đúng đắn của giai cấp công nhân, am hiểu về kinh tế thị trường và về luật pháp, có khả năng tiếp cận khoa học và công nghệ hiện đại, khả năng tuyên truyền, vận động tổ chức trong sản xuất và kinh doanh, vừa có bản lĩnh tham gia đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Chú trọng bồi dưỡng những cán bộ công đoàn trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

 

 Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, công đoàn tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đổi mới về công tác tổ chức, cán bộ, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, xã hội do Đảng đề ra. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, hướng hoạt động về cơ sở, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập nhiều công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Công đoàn  tích cực tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động hăng hái học tập nâng cao trình độ chuyên môn, luật pháp, tay nghề đáp ứng yêu cầu của thực tiễn sản xuất, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống.

 

          TS. Lê Thanh Hà

      Viện Công nhân- Công đoàn