Trao đổi Bài viết Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và thương lượng tập thể
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và thương lượng tập thể In

 Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và thương lượng tập thể là những nội dung hoạt động quan trọng của các cấp công đoàn, đã được Đại hội X Công đoàn Việt Nam và các Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Tuy nhiên, trên thực tế, các hoạt động này còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và thương lượng tập thể, góp phần đưa phong trào công nhân, công đoàn Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

 

Chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở.

 

Chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở thể hiện trong Nghị quyết Đại hội IX và Đại hội X Công đoàn Việt Nam và các Nghị quyết 01/ĐCT ngày 18/6/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về “Đổi mới nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể”; Nghị quyết 6a/NQ-TW ngày 06/01/2011 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

 

Ba quan điểm của TLĐLĐVN về đổi mới nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể là: 1/Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam về tăng cường vai trò của Công đoàn cấp trên cơ sở trong việc hỗ trợ CĐCS thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). 2/TƯLĐTT có vai trò quan trọng trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp và là cơ sở pháp lý để tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. 3/Đổi mới và nâng cao chất lượng thương lượng và ký kết TƯLĐTT phải đi vào thực chất, khắc phục tính hình thức trong thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT.

 

Mục tiêu về thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra là: 1/ Có 70% trở lên số CĐCS trong các doanh nghiệp tổ chức thương lượng và ký kết TƯLĐTT; 2/Có 2 Công đoàn ngành TW và 4 Công đoàn ngành địa phương thương lượng, ký kết TƯLĐTT ngành; 3/Thí điểm thương lượng, ký kết TƯLĐTT khu công nghiệp, khu chế xuất. Để thực hiện các mục tiêu này, TLĐLĐVN đề ra ba giải pháp chính: 1/ Nghiên cứu sửa đổi các quy định của pháp luật lao động và Công đoàn liên quan đến thương lượng và ký kết TƯLĐTT. 2/ Tăng cường vai trò của Công đoàn cấp trên cơ sở trong việc hỗ trợ CĐCS thương lượng và ký kết TƯLĐTT; 3/Đẩy mạnh quá trình thương lượng và ký kết TƯLĐTT cấp ngành.

 

Về phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở, Đại hội X Công đoàn Việt Nam (năm 2008) đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2013: Kết nạp mới ít nhất 1,5 triệu đoàn viên. Đến hết năm 2013, có 70% số doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam thành lập được Công đoàn cơ sở và tập hợp được từ 60% trở lên số công nhân, viên chức, lao động trong doanh nghiệp gia nhập công đoàn; 100% cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công đoàn; phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia BCHCĐ các cấp đạt 30% trở lên. Các CĐCS và cấp trên trực tiếp cơ sở có từ 50% lao động nữ trở lên, nhất thiết phải có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ; Hàng năm có trên 80% số công đoàn cơ sở ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và 40% số công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh”, trong đó 10% đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”[1].

 

Nghị quyết 6a/NQ-TW ngày 06/01/2011 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” đã khẳng định: 1/Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS nhằm thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn, nâng cao vị trí, vai  trò của CĐCS, thu hút đông đảo CNLĐ gia nhập tổ chức công đoàn, xây dựng CĐCS vững mạnh. 2/Giữ vững sự ổn định, thống nhất về tổ chức và đoàn kết trong hệ thống, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

 

Trên cơ sở những quan điểm đó, các cấp công đoàn tập trung thực hiện các mục tiêu: 1/Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu. 2/Tập hợp đông đảo CNLĐ gia nhập tổ chức công đoàn và tham gia hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động và đội ngũ cán bộ CĐCS. 3/ Phấn đấu có trên 90% CNVCLĐ trong doanh nghiệp nhà nước, trên 60% CNLĐ khu vực ngoài nhà nước gia nhập tổ chức công đoàn. 4/Hàng năm có trên 80% CĐCS khu vực nhà nước, trên 40% CĐCS khu vực ngoài nhà nước đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

 

Một số giải pháp

 

Để thực hiện mục tiêu trên các cấp công đoàn cần đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội X Công đoàn Việt Nam và các Nghị quyết của BCH Tổng Liên đoàn về các công tác này. Cụ thể là cần làm tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

 

Kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ các cấp công đoàn. Mô hình tổ chức CĐCS phải linh hoạt, thu hút nhiều công nhân, viên chức, lao động tham gia hoạt động công đoàn; thuận lợi cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CĐCS. Những CĐCS đông đoàn viên cần được bố trí cán bộ chuyên trách. Cán bộ CĐCS cần được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn và kỹ năng đàm phán thương lượng, ký kết TƯLĐTT. 

 

 Trong các doanh nghiệp nhà nước, công đoàn cơ sở cần tiếp tục duy trì và thúc đẩy việc phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh; thực hiện đồng bộ các chức năng của công đoàn, chú trọng thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức phong trào thi đua có hiệu quả. Tích cực tham gia công tác xây dựng  Đảng .

 

Trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, CĐCS cần được hướng dẫn kỹ năng, phương thức hoạt động, xác định nội dung trọng tâm để tổ chức thực hiện. Chủ động đề xuất và tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại, thương lượng ký kết TƯLĐTT; xây dựng đội ngũ đoàn viên nòng cốt; thực hiện tốt việc phân công đoàn viên tuyên truyền, giới thiệu người gia nhập công đoàn. 

 

Phương pháp hoạt động của các cấp công đoàn cần linh hoạt, lấy thương lượng, vận động, thuyết phục là chủ yếu. Đối với công nhân, lao động và đoàn viên công đoàn cần tập trung vào vận động, thuyết phục là chính. Đối với người sử dụng lao động, công đoàn phải vừa hợp tác, vừa đấu tranh để doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật và các thoả thuận cam kết đối với người lao động và công đoàn theo HĐLĐ và TƯLĐTT. 

 

Để có nhiều kinh phí hoạt động, các CĐCS đẩy mạnh các hoạt động tăng nguồn thu. Sử dụng hợp lý kinh phí công đoàn. Các công đoàn địa phương, công đoàn ngành phân cấp quản lý tài chính công đoàn, tạo thuận lợi, chủ động cho hoạt động của công đoàn cơ sở.

 

    TS. Lê Thanh Hà, Viện Công  nhân – Công đoàn, congdoanvn.org.vn

[1] TLĐLĐVN,Văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X, NXB Lao động, Hà Nội, 2008, tr.67-68.