Trao đổi Bài viết Giai cấp công nhân với xây dựng nông thôn mới
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Giai cấp công nhân với xây dựng nông thôn mới In
Chỉ mục bài viết
Giai cấp công nhân với xây dựng nông thôn mới
Page 2
Tất cả các trang

Cùng với đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng rất coi trọng công nghiệp hoá nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, người nông dân mới.

 

Phát huy những kết quả bước đầu đạt được về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X ngày 5.8.2008 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Đại hội XI của Đảng (1.2011) chủ trương tiếp tục đẩy mạnh “Xây dựng nông thôn mới”.

 

Nông thôn mới - bộ mặt mới của giai cấp nông dân mới

 

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là nền tảng bảo đảm phát triển kinh tế bền vững, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

 

Công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn vừa nhằm phát huy vai trò chiến lược của kinh tế nông nghiệp và đội quân chủ lực nông dân mới đối với xây dựng và bảo vệ tổ quốc, làm nền tảng vững chắc cho xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần và xây dựng người nông dân mới – người nông dân xã hội chủ nghĩa nước ta. Qua đó, nâng cao hơn nữa vị thế giai cấp nông dân trong công cuộc tiếp tục đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


 

Quan điểm nhất quán của Đảng là không chỉ trong cách mạng dân tộc, dân chủ, mà trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, giai cấp nông dân vẫn là một lực lượng chủ yếu (chủ lực quân) của cách mạng, có vai trò quyết định trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước theo chủ nghĩa xã hội. Quan điểm nhất quán đó, không chỉ được minh chứng bằng lịch sử hơn 80 năm giai cấp nông dân hy sinh, phấn đấu dưới ngọn cờ của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, mà trong thực tế, giai cấp nông dân nước ta đã và đang là lực lượng hùng hậu tin cậy của cách mạng, của công cuộc xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Để tiếp tục phát huy vai trò cách mạng to lớn của giai cấp nông dân, Đảng ta, bằng các chính sách và thông qua hệ thống chính trị, đã và đang không ngừng nâng cao ý thức giác ngộ cách mạng, nâng cao nhận thức về vai trò to lớn quyết định của giai cấp nông dân đôí với sự nghiệp cách mạng, chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi cho nông dân, xây dựng người nông dân mới thực sự là chủ thể của nông thôn mới tiêu biểu cho bộ mặt nông thôn mới nước ta.

 

Năm 2011, Chính phủ đầu tư 1.600 tỉ đồng quy hoạch và thí điểm việc xây dựng nông thôn mới nhằm phấn đấu đến năm 2015 có 50% số làng xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Riêng thành phố Hà Nội đã có kế hoạch huy động đầu tư 2.600 tỉ đồng để xây dựng nông thôn mới ở các huyện ngoại thành.

 

“Xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị theo quy hoạch là căn bản; phát triển toàn diên, hiện đại hoá nông nghiệp là then chốt”... “Là chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” (Nghị quyết 7 Trung ương khoá X), giai cấp nông dân là lực lượng quyết định xây dựng nông thôn hiện đại gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, là lực lượng trực tiếp áp dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong trồng trọt, chăn nuôi, thu hoạch, bảo quản và chế biến nông - lâm, thuỷ - hải sản, cây công nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành và tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp cho tiêu dùng trong nước, cho xuất khẩu và cạnh tranh thắng lợi với thị trường nông - lâm, thuỷ - hải sản thế giới ngày càng gay gắt và phức tạp và xây dựng người nông dân hiện đại xã hội chủ nghĩa tiêu biểu cho giai cấp nông dân yêu nước và cách mạng Việt Nam, xây dựng hợp tác xã nông nghiệp mới thực sự tiêu biểu cho tổ chức nghề nghiệp của nông dân Việt Nam. Chỉ bằng cách đó, mới nâng cao được đời sống vật chất, văn hoá cho người nông dân, từng bước rút ngắn được khoảng cách về trình độ phát triển và đời sống giữa nông thôn với thành thị, thực hiện có hiệu quả quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.

 

Trách nhiệm của giai cấp công nhân

 

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong đó có công nghiệp hoá nông nghiệp và nông thôn là trách nhiệm của cả hai giai cấp: Công nhân và nông dân, trong đó, giai cấp công nhân giữ vai trò đi đầu và quyết định. Bởi chỉ có bằng chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo phương thức thủ công là chủ yếu sang phương thức cơ giới hoá, thuỷ lợi hoá, điện khí hóa, sinh học hoá, hoá học hoá quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, thì nền sản xuất nông nghiệp nước ta mới phát triển vững chắc, nâng cao được năng suất và chất lượng sản phẩm, mang lại tỉ suất lợi nhuận cao và giảm đến mức thấp nhất sự lệ thuộc vào thiên nhiên và phát triển được các ngành nghề ở nông thôn.

 

Giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức là người quyết định tạo tiền đề và điều kiện cho được phương thức sản xuất đó. Nên phục vụ sản xuất nông nghiệp, phục vụ nông thôn, nông dân, trong đó có xây dựng nông thôn mới, vừa là trách nhiệm trực tiếp, vẻ vang của giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức, vừa là lẽ sống và nguồn sống của giai cấp công nhân, bởi nông thôn là thị trường lớn nhất của công nghiệp.

 

Để tiếp nhận được và sử dụng ngày càng có hiệu quả hơn sản phẩm công nghiệp và phương thức sản xuất công nghiệp, nông dân cần được nâng cao về kiến thức công – nông nghiệp, về trình độ sử dụng các công cụ nông nghiệp hiện đại và tác phong người nông dân mới – tác phong công nghiệp. Đó chính là tư chất chủ yếu của người nông dân mới và là nhân tố quyết định cho việc xây dựng nông thôn mới.

 

Trách nhiệm của giai cấp công nhân đối với xây dựng nông thôn mới vừa phải thông qua Nhà nước của mình, vừa bằng những việc làm cụ thể, trực tiếp của công nhân và trí thức, trước hết và chủ yếu là những đơn vị và cá nhân trực tiếp phục vụ nông nghiệp và nông thôn.

 

Với vai trò và trách nhiệm quản lý kinh tế, quản lý xã hội, trong đó có quản lý nông nghiệp và nông thôn, Nhà nước cần cụ thể hoá chiến lược phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bằng quy hoạch, kế hoạch và chính sách cụ thể về cây trồng, vật nuôi, về cơ giới hoá, điện khí hóa, thuỷ lợi hoá, về chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông - lâm, thuỷ - hải sản nhằm từng bước đưa nền nông nghiệp nước ta nhanh chóng tiến kịp nền nông nghiệp các nước phát triển. Trên cơ sở đó mà cải thiện và nâng cao mức sống của nông dân đi đôi với đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới, nhằm nhanh chóng rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển và đời sống nông thôn với thành thị.