Trao đổi Bài viết Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập công đoàn việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2009): Giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập công đoàn việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2009): Giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước In
Chỉ mục bài viết
Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập công đoàn việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2009): Giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước
Page 2
Page 3
Tất cả các trang


  

Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, kể từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân (GCCN) đã tỏ rõ vai trò tiên phong trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

 

 

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, giai cấp công nhân Việt Nam vẫn là lực lượng đi đầu. Ðúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Với lý luận cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và đáng tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam".

 

Do điều kiện lịch sử ở một nước thuộc địa, GCCN Việt Nam ra đời và trưởng thành gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đi lên xây dựng CNXH. GCCN Việt Nam có mối quan hệ tự nhiên, máu thịt với giai cấp nông dân, với tầng lớp trí thức và nhân dân lao động.

 

Ðó là những cơ sở để xây dựng khối liên minh công - nông - trí thức bền vững ở nước ta. Ðó cũng là cơ sở kinh tế - xã hội vững chắc bảo đảm vị trí lãnh đạo của Ðảng trong điều kiện hiện nay.

 

Sau hơn hai mươi năm tiến hành đổi mới, từ một nước nông nghiệp là chủ yếu, chúng ta đang chuyển dần thành một nước công nghiệp theo xu hướng hiện đại. Tham gia vào đủ các thành phần kinh tế. GCCN Việt Nam là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và đã có nhiều cố gắng để phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh giữa GCCN với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Ðảng.

 

Trong những năm đổi mới, GCCN nước ta đã có những bước phát triển tích cực, mạnh mẽ, đang tăng nhanh về số lượng, ngày càng đa dạng về cơ cấu, đồng thời chất lượng đội ngũ được nâng lên, đã xuất hiện bộ phận công nhân trí thức. Cùng với các giai cấp, giai tầng xã hội khác trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, GCCN đã có đóng góp to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Về mặt sản xuất, GCCN là lực lượng cơ bản, chủ yếu, có vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân. Mặc dù về số lượng GCCN ở nước ta chiếm tỷ lệ không lớn trong tổng số dân cư (khoảng 13%) nhưng nắm giữ những cơ sở vật chất và các phương tiện sản xuất hiện đại nhất của xã hội, quyết định phương hướng phát triển chủ yếu của nền kinh tế. GCCN là lực lượng lao động đóng góp nhiều nhất vào ngân sách nhà nước. Hằng năm GCCN đóng góp khoảng 50% tổng sản phẩm xã hội và bảo đảm hơn 60% ngân sách nhà nước.