Tiêu điểm Quy chế xét tặng danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Quy chế xét tặng danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" của Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ In

Quy chế này được ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-CĐB ngày 23/12/2005 của BCH Công đoàn Bộ KH&CN, gồm 6 chương, 14 điều. Sau đây là nội dung chính của Quy chế.

Chương I


QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Mục đích và ý nghĩa của việc khen thưởng


Việc khen thưởng nhằm tôn vinh nữ công đoàn viên trong Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát huy tài năng, trí tuệ, có năng lực và sức khỏe, có nhiều đóng góp cho công việc chuyên môn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời có lòng nhân hậu, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình bền vững hạnh phúc, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

Điều 2. Nguyên tắc khen thưởng


- Bình xét công khai, chính xác, kịp thời
- Mỗi hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng nhưng trong một thời điểm chỉ được nhận một hình thức khen thưởng cao nhất.
- Chú trọng chất lượng khen thưởng. Không gò ép để đạt số lượng.
- Kết hợp khen tinh thần với thưởng vật chất.

Chương II


ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG


Điều 3. Đối tượng khen thưởng
Nữ công đoàn viên, tập thể nữ các công đoàn cơ sở/bộ phận trực thuộc Công đoàn Bộ, đạt thành tích trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” theo tiêu chuẩn quy định đều được xem xét khen thưởng.

Chương III


TIÊU CHUẨN VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG


Điều 4. Tiêu chuẩn khen thưởng
4.1. Đối với cá nhân
a) Danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở
Cá nhân được tặng danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” phải đạt các tiêu chuẩn sau:
(1) Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên;
(2) Tích cực tham gia, đầu tầu gương mẫu trong các hoạt động và phong trào chung do Công đoàn Bộ và đơn vị tổ chức;
(3) Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chống tham nhũng, chống tiêu cực, chống các tệ nạn xã hội; gia đình được địa phương nơi sinh sống công nhận là “Gia đình văn hóa”. Ở địa phương nào không bình bầu thì xét cụ thể: gia đình hạnh phúc; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; nuôi dạy con ngoan, học giỏi; thực hiện kế hoạch hóa gia đình; trong gia đình không có người mắc các tệ nạn xã hội.
b) Danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp Bộ
Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp Bộ phải là cá nhân tiêu biểu trong số cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở được Ban chấp hành công đoàn đơn vị lựa chọn và tích cực tham gia các công tác đoàn thể.
c) Danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam
Căn cứ theo quy định của Công đoàn Viên chức Việt Nam:
Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam phải là cá nhân tiêu biểu trong số cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp Bộ 2 năm trở lên trong kỳ xét duyệt.
d) Danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Căn cứ theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:
Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải là cá nhân tiêu biểu trong số cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam, hoặc đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” các cấp 3 năm, hoặc đạt giải thưởng khoa học và công nghệ các cấp trong kỳ xét duyệt.
4.2. Đối với tập thể
Tập thể nữ công được xét tặng danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở phải đạt các tiêu chuẩn sau:
(1) Tập thể nữ công có tỷ lệ % lao động nữ trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để xét khen thưởng được quy định như sau:
- Đối với đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp: từ 30% trở lên
- Đối với đơn vị sự nghiệp khoa học: từ 25% trở lên
(2) Có phát động, tổ chức cho nữ công đoàn viên đăng ký thực hiện và duy trì phong trào thi đua. Hàng năm có sơ kết, bình bầu danh hiệu cấp cơ sở và lựa chọn các điển hình xuất sắc để khen thưởng.
(3) Không có nữ công đoàn viên vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên. Không có người vi phạm ba mục tiêu Dân số KHHGĐ, vi phạm pháp luật hoặc bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội.
(4) Có từ 80% nữ công đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp trở lên trên tổng số nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Điều 5. Hình thức khen thưởng đối với cá nhân và tập thể
5.1. Đối với Công đoàn cơ sở: Giấy chứng nhận hoặc Quyết định công nhận.
5.2. Đối với Công đoàn Bộ: Giấy khen.
5.3. Đối với hình thức khen thưởng ở cấp cao hơn: Theo quy định của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chương IV


THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG


Điều 6. Thẩm quyền khen thưởng
6.1. Đối với hình thức khen thưởng cấp công đoàn bộ phận/cơ sở: Ban Ban Nữ công công đoàn bộ phận/cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ có trách nhiệm thực hiện phát động và bình xét danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho các cá nhân và tập thể nữ công của đơn vị theo tiêu chuẩn quy định. Kết quả bình xét phải được Ban chấp hành Công đoàn của đơn vị chấp thuận. Thẩm quyền quyết định khen thưởng như sau:
- Chủ tịch Công đoàn cơ sở quyết định khen thưởng cá nhân và tập thể nữ công của công đoàn bộ phận trực thuộc công đoàn cơ sở.
- Chủ tịch Công đoàn Bộ quyết định khen thưởng đối với cá nhân và tập thể nữ công của công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Bộ.
6.2. Đối với hình thức khen thưởng cấp Công đoàn Bộ: Ban Nữ công Công đoàn Bộ có trách nhiệm bình xét tập thể nữ công và cá nhân trên cơ sở đề nghị của Ban chấp hành công đoàn bộ phận/cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ. Chủ tịch Công đoàn Bộ quyết định khen thưởng.
6.3. Đối với hình thức khen thưởng cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Theo đề nghị của Ban Nữ công Công đoàn Bộ, Thường vụ Công đoàn Bộ xét, trình cấp có thẩm quyền xét tặng các hình thức khen thưởng đối với tập thể nữ công, các cá nhân theo quy định.
Điều 7. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng
7.1. Đối với hình thức cấp Bộ
- Báo cáo thành tích của tập thể nữ, cá nhân của công đoàn bộ phận/cơ sở;
- Công văn (hoặc Biên bản họp) đề nghị khen thưởng của công đoàn bộ phận/cơ sở và danh sách tập thể nữ công, cá nhân (ghi rõ hình thức khen thưởng).
7.2. Đối với hình thức khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam:
- Báo cáo thành tích của tập thể nữ, cá nhân của công đoàn bộ phận/cơ sở;
- Biên bản bình chọn của Ban Nữ công Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Công văn đề nghị của Ban chấp hành Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 8. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được phát động và tổng kết vào dịp 8/3 hàng năm. Riêng việc bình xét khen thưởng cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tiến hành theo đợt sơ kết (2,5 năm) và tổng kết (5 năm) phong trào, theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên.

Chương V
KINH PHÍ KHEN THƯỞNG

 

Điều 9. Quỹ khen thưởng được trích từ kinh phí hoạt động công đoàn và các khoản hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân.
Điều 10. Mức khen thưởng được thực hiện theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có tham khảo ý kiến đề xuất của Ban Nữ công và phải được Ban Thường vụ công đoàn các cấp đồng ý trước khi thực hiện.

 

Chương VI


TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này được áp dụng đối với nữ công đoàn viên trực thuộc Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 12. Cấp quyết định khen thưởng có quyền ra quyết định thu hồi và hủy bỏ danh hiệu thi đua đối với các cá nhân và tập thể nếu kê khai thành tích không đúng sự thực mà đã được khen thưởng.
Điều 13. Ban Nữ công Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Nữ công các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công đoàn các cấp có trách nhiệm thi hành Quy chế này.
Điều 14. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có điểm nào vướng mắc, chưa phù hợp, đề nghị các tổ chức công đoàn và nữ công đoàn viên phản ánh kịp thời cho Ban Nữ công để đề nghị Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh cho phù hợp.

 

Võ Thu Hà