xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Hướng dẫn khen thưởng của tổ chức Công đoàn Email
Thứ tư, 22 Tháng 6 2011 17:17

Để động viên kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước do Nhà nước và tổ chức Công đoàn phát động; ngày 29/4/2011, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành hướng dẫn 649/HD-TLĐ về thực hiện Quy chế Khen thưởng của tổ chức công đoàn.

 

Theo đó, trong một năm công tác, một đối tượng có thể được nhiều cấp ra quyết định khen thưởng với các hình thức khác nhau, nhưng trong một cấp quyết định khen thưởng khi đã được khen toàn diện sẽ không được khen chuyên đề hàng năm và ngược lại, (trừ khen thưởng vào sơ kết, tổng kết chuyên đề theo đợt, theo giai đoạn).

 

Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến“.

 

Đối với cá nhân được cử đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác.

 

Không bình xét thi đua cho các trường hợp: không đăng ký thi đua; mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên; bị xử phạt hành chính; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

 

Hàng năm các đơn vị phải tổ chức cho tập thể, cá nhân trong đơn vị đăng ký thi đua.

 

Hướng dẫn cũng quy định rõ tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể; hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ và các mức khen thưởng cụ thể.

 

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tri số 01/TTr-TLĐ ngày 14/9/2007 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn và văn bản số 2236/ HD-TLĐ ngày 31/12/2010 về hướng dẫn thẩm quyền quyết định khen thưởng và mức tiền thưởng áp dụng trong tổ chức Công đoàn.

 

Anh Trà tổng hợp