xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Ban hành các quy định về công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống Công đoàn Email
Thứ ba, 23 Tháng 8 2011 15:24

Ngày 19/8/2011, Tổng Liên đoàn LĐVN đã ban hành 4 Quyết định về công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống Công đoàn. Đó là Quyết định số 1012/QĐ-TLĐ quy định về chế độ báo cáo đối với LĐLĐ tỉnh, TP CĐ ngành TƯ, CĐ Tcty và các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ; Quyết định số 1013/QĐ-TLĐ quy định về thể loại văn bản của tổ chức Công đoàn; Quyết định số 1014/QĐ-TLĐ quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn; Quyết định số 1015/QĐ-TLĐ quy định về công tác văn thư, lưu trữ của tổ chức Công đoàn.Theo đó, có 4 loại báo cáo, đó là: báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng), báo cáo chuyên đề; báo cáo số liệu thống kê (6 tháng 1 lần) và báo cáo đột xuất. Báo cáo bằng văn bản được gửi qua đường bưu điện. Những báo cáo có xác thực điện tử (chữ ký điện tử và con dấu điện tử) được phép gửi qua mạng và không phải gửi báo cáo bằng văn bản. Báo cáo tháng gửi trước ngày 25 hàng háng; báo cáo quý gửi trước ngày 25 của tháng cuối quý, báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12. Văn phòng TLĐ sẽ theo dõi việc thực hiện báo cáo của các nơi để báo cáo Thường trực ĐCT và làm căn cứ để đánh giá thi đua, khen thưởng (Quyết định số 1012/QĐ-TLĐ).

Hệ thống văn bản của tổ chức Công đoàn gồm 22 loại, đó là: Điều lệ, Nghị quyết, Nghị quyết liên tịch, Quyết định, Chỉ thị, Kết luận, Quy chế, Quy định. Hướng dẫn, Thông báo, Thông cáo, Tuyên bố, Lời kêu gọi, Báo cáo, Kế hoạch, Quy hoạch, Chương trình hành động, Chương trình công tác, Đề án, Tờ trình, Công văn, Biên bản. Tuỳ từng cấp CĐ có thẩm quyền ban hành từng loại riêng (Quyết định số 1013/QĐ-TLĐ).

Các văn bản hành chính được trình bày trên giấy A4, trình bày bằng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode tho tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) 6909:2001 (Quyết định số 1013/QĐ-TLĐ).

Người đứng đầu cơ quan công đoàn các cấp, trong phạm vi, quyền hạn được giao có trách nhiệm chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ; chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ. Mọi cá nhân trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc có liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ phải thực hiện theo quy định… Trong phạm vi và quyền hạn của mình các cấp CĐ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ (Quyết định số 1015/QĐ-TLĐ).

Các Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế mọi Quyết định, hướng dẫn đã ban hành trước đó.

 

TLĐLĐVN