Tiêu điểm Thông báo Tổ chức kỳ thi nâng ngạch Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính năm 2009 - Trang 2
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Thông báo Tổ chức kỳ thi nâng ngạch Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính năm 2009 - Trang 2 In
Chỉ mục bài viết
Thông báo Tổ chức kỳ thi nâng ngạch Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính năm 2009
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Tất cả các trang

 


2. Về điều kiện dự thi:


Cán bộ, viên chức được cử dự thi nâng ngạch NCVC, KSC là những người hoàn thành tốt nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật và được các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định (trên cơ sở đề nghị của Hội đồng sơ tuyển), đảm bảo các điều kiện sau:


a) Đối với nghiên cứu viên dự thi nghiên cứu viên chính:


- Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch NCVC được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ. Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch NCV và tương đương là 9 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc), có hệ số lương tối thiểu là 3,66.


- Có đầy đủ các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch nghiên cứu viên chính, cụ thể là:


+ Là nghiên cứu viên.


+ Có trình độ từ Thạc sỹ trở lên.


+ Có Chứng chỉ bồi dưỡng kinh tế -  kỹ thuật (chứng chỉ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp).


+ Có Chứng chỉ ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) trình độ C trở lên.


+ Có Chứng chỉ Tin học trình độ B trở lên.


+ Có tối thiểu 3 đề án sáng tạo hoặc công trình nghiên cứu được Hội đồng khoa học cấp Bộ, ngành công nhận (trong đó có công trình đưa vào áp dụng hiệu quả.


b) Đối với kỹ sư dự thi kỹ sư chính:


- Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch KSC đã ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ. Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch kỹ sư và tương đương là 9 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc), có hệ số lương tối thiểu là 3,66.


- Có đầy đủ các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch kỹ sư chính, cụ thể là:


+ Là kỹ sư.


+ Có trình độ từ Đại học trở lên.


+ Có Chứng chỉ bồi dưỡng kinh tế - kỹ thuật (chứng chỉ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp).


+ Có Chứng chỉ ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) trình độ C trở lên.


+ Có Chứng chỉ Tin học trình độ B trở lên.


     + Có tối thiểu 1 đề án sáng tạo hoặc công trình nghiên cứu được Hội đồng khoa học Bộ, ngành công nhận và đưa vào áp dụng có hiệu quả.