Tiêu điểm Thông báo Tổ chức kỳ thi nâng ngạch Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính năm 2009
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Thông báo Tổ chức kỳ thi nâng ngạch Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính năm 2009 In
Chỉ mục bài viết
Thông báo Tổ chức kỳ thi nâng ngạch Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính năm 2009
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Tất cả các trang

 

 Thực hiện Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;

Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP; Thông tư 04/2007/TT-BNV hướng dẫn  thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP,  Thông tư số 74/2005/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định 115/2003/NĐ-CP, Nghị định 116/2003/NĐ-CP và Nghị định 117/2003/NĐ-CP; Công văn số 1503/BNV-CCVC ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Bộ Nội vụ về việc thi nâng ngạch nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính năm 2009,

 

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính, kỹ sư lên kỹ sư chính năm 2009 như sau:

 


I - Những quy định chung

 

1. Về đối tượng:


Việc thi nâng ngạch nghiên cứu viên (NCV, mã ngạch 13.092) lên nghiên cứu viên chính (NCVC, mã ngạch 13.091); kỹ sư (KS, mã ngạch 13.095) lên kỹ sư chính (KSC, mã ngạch 13.094) chỉ áp dụng cho những cán bộ, viên chức đang ở ngạch NCV và KS, làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.


 


2. Về điều kiện dự thi:


Cán bộ, viên chức được cử dự thi nâng ngạch NCVC, KSC là những người hoàn thành tốt nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật và được các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định (trên cơ sở đề nghị của Hội đồng sơ tuyển), đảm bảo các điều kiện sau:


a) Đối với nghiên cứu viên dự thi nghiên cứu viên chính:


- Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch NCVC được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ. Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch NCV và tương đương là 9 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc), có hệ số lương tối thiểu là 3,66.


- Có đầy đủ các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch nghiên cứu viên chính, cụ thể là:


+ Là nghiên cứu viên.


+ Có trình độ từ Thạc sỹ trở lên.


+ Có Chứng chỉ bồi dưỡng kinh tế -  kỹ thuật (chứng chỉ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp).


+ Có Chứng chỉ ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) trình độ C trở lên.


+ Có Chứng chỉ Tin học trình độ B trở lên.


+ Có tối thiểu 3 đề án sáng tạo hoặc công trình nghiên cứu được Hội đồng khoa học cấp Bộ, ngành công nhận (trong đó có công trình đưa vào áp dụng hiệu quả.


b) Đối với kỹ sư dự thi kỹ sư chính:


- Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch KSC đã ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ. Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch kỹ sư và tương đương là 9 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc), có hệ số lương tối thiểu là 3,66.


- Có đầy đủ các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch kỹ sư chính, cụ thể là:


+ Là kỹ sư.


+ Có trình độ từ Đại học trở lên.


+ Có Chứng chỉ bồi dưỡng kinh tế - kỹ thuật (chứng chỉ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp).


+ Có Chứng chỉ ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) trình độ C trở lên.


+ Có Chứng chỉ Tin học trình độ B trở lên.


     + Có tối thiểu 1 đề án sáng tạo hoặc công trình nghiên cứu được Hội đồng khoa học Bộ, ngành công nhận và đưa vào áp dụng có hiệu quả.

 


 


      3. Về chỉ tiêu dự thi:


Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự thi, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ  tổng hợp và thông báo chỉ tiêu dự thi nâng ngạch NCVC, KSC năm 2009 của các Bộ, ngành, địa phương sau khi đã thống nhất với Bộ Nội vụ.


 4. Hồ sơ của người dự thi gồm:


- Đơn xin thi nâng ngạch theo mẫu tại Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. (Phụ lục 3).


- Bản đánh giá, nhận xét của Thủ trưởng cơ quan sử dụng cán bộ, viên chức (Phụ lục 4) theo các nội dung:


     + Phẩm chất đạo đức, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước;


     + Năng lực và hiệu quả công tác;


     + Quan hệ phối hợp trong công tác;


     + Kỷ luật lao động.


- Bản khai sơ yếu lý lịch và tóm tắt lý lịch khoa học (Phụ lục 5).


     - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc cơ quan trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức.


- 02 phong bì có dán tem và đề địa chỉ liên lạc; 02 ảnh cỡ 4 x 6.


Hồ sơ dự thi của mỗi thí sinh được bỏ vào một bì đựng riêng kích thước 21 cm  x 32 cm gửi về Hội đồng sơ tuyển của Bộ, ngành hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để dự  sơ tuyển.

 II - Hình thức và nội dung thi

 

1.       Hình thức thi:

 

Cán bộ, viên chức thi nâng ngạch nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính, kỹ sư lên kỹ sư chính phải tham dự các phần thi sau: thi viết, thi vấn đáp, ngoại ngữ, tin học.


2.       Nội dung thi:


a)  Thi viết tập trung vào các nội dung chính:


+ Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII về khoa học và công nghệ;


      + Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2010;


      + Nghị quyết Đại hội Đảng IX, Đại hội Đảng X, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa IX về khoa học và Công nghệ;


      + Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn;


      + Luật Chuyển giao công nghệ;


            + Luật Sở hữu trí tuệ (nội dung liên quan đến khoa học và công nghệ);


            + Pháp lệnh cán bộ,  công chức, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;


           + Đề án Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ;


           + Kiến thức về Kinh tế - kỹ thuật;


           + Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ qui định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập;


          + Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ;


         + Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan khoa học và công nghệ.

 b) Thi vấn đáp: nhằm đánh giá năng lực, kiến thức chung về chuyên môn, những hiểu biết về hoạt động của cơ quan nơi cá nhân đang công tác. Nội dung chính bao gồm:


   + Pháp lệnh cán bộ, công chức;


   + Phương pháp, quy trình hình thành 01 đề tài nghiên cứu và xây dựng đề cương nghiên cứu của đề tài;


         + Thực trạng Việt Nam và xu hướng phát triển trên thế giới về lĩnh vực mà cá nhân đảm nhận tại cơ quan công tác;


+ Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ mà cá nhân đang công tác; đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức này.


c) Thi ngoại ngữ: nội dung bao gồm các kỹ năng đọc hiểu, viết và ngữ pháp ở trình độ C thuộc 1 trong 5 ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung).


d) Thi tin học: nội dung bao gồm các kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet.


 3. Về điều kiện miễn thi Ngoại ngữ và Tin học


Hội đồng thi xem xét miễn thi đối với các trường hợp sau:


a. Miễn thi Ngoại ngữ:


- Những người từ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi trở lên đối với nữ (tính đến ngày 31/12/2009).


- Những người đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số, tiếng Lào hoặc tiếng Campuchia do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền.


- Những người là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.


- Những người có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ thuộc 1 trong 5 thứ tiếng quy định.


            - Những người tốt nghiệp đại học, sau đại học ở những nước sử dụng 1 trong 5 ngoại ngữ theo quy định hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam thuộc 1 trong 5 thứ tiếng quy định.


            b. Miễn thi Tin học:


- Hội đồng thi xem xét miễn thi tin học đối với những người đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

 III. Tổ chức thực hiện     

 

1. Hội đồng sơ tuyển:


a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển theo quy định tại Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Hội đồng sơ tuyển căn cứ vào đối tượng, điều kiện dự thi quy định tại Phần I Công văn này để tổ chức xét duyệt cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch.


b) Hội đồng sơ tuyển khi xem xét cần chú ý thêm các tiêu chí sau:


- Nhu cầu, vị trí làm việc của chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính của cơ quan cử cán bộ, viên chức dự thi để sau khi đạt yêu cầu, bố trí cán bộ, viên chức đúng vị trí làm việc.


- Đảm bảo sự cân đối về cơ cấu ngạch trong đơn vị và giữa các đơn vị với nhau.


c) Sau khi sơ tuyển, Hội đồng lập danh sách tổng hợp (theo Phụ lục 1 đối với ngạch NCV và Phụ lục 2 đối với ngạch KS) trình Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc cử cán bộ, viên chức dự thi. Quyết định và danh sách thí sinh (không kèm theo hồ sơ của người dự thi) đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 10 tháng 8 năm 2008 theo dấu bưu điện. Quá thời hạn trên, coi như các cơ quan không có nhu cầu dự thi nâng ngạch NCVC, KSC năm 2009.


      2. Trách nhiệm của cơ quan cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch:


Theo quy định tại thông tư số 74/2005/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nội vụ trách nhiệm của cơ quan quản lý cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch thực hiện như sau:


- Việc cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch do lãnh đạo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định (kèm danh sách trích ngang của cán bộ, viên chức dự thi).


- Cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, viên chức dự thi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ, giải quyết mọi khiếu nại tố cáo liên quan đến điều kiện và tiêu chuẩn của người dự thi theo quy định của pháp luật.    


- Hồ sơ của cán bộ, viên chức được cử dự thi không gửi về Hội đồng thi của Bộ Khoa học và Công nghệ như trước đây, cơ quan quản lý cán bộ, viên chức của cấp có thẩm quyền cử cán bộ, viên chức dự thi lưu giữ, quản lý các hồ sơ đó. 

        3. Ôn tập trước khi thi:


Hội đồng thi sẽ tổ chức 03 buổi hướng dẫn ôn tập trước khi thi. Thời gian sẽ được thông báo cụ thể trong thông báo dự thi nâng ngạch (được gửi theo đường Công văn tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).


       4. Địa điểm thi: Dự kiến tổ chức tại 2 địa điểm:


- Các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh từ Thừa thiên Huế trở ra phía Bắc thi tại Hà nội.


-  Các tỉnh từ Đà nẵng trở vào phía Nam thi tại thành phố Hồ Chí Minh.


5. Thời gian thi:


     - Dự kiến trong Quý IV (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau).


6. Lệ phí dự thi:


- Lệ phí dự thi thu theo quy định của Bộ Tài chính.


Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc sơ tuyển cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch đúng điều kiện, tiêu chuẩn. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Bộ Khoa học và Công nghệ, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (thông qua Vụ Tổ chức cán bộ; số điện thoại: 04.39439668, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) để nghiên cứu, giải quyết.

 


Xin trân trọng cảm ơn./.