Trao đổi ý kiến Chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong quân đội
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong quân đội PDF. In Email

Trả lời:

    Thông tư số 113/2009/TT-BQP ngày 7/12/2009 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt nam. Cụ thể:


    Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm: trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ tìm việc làm; bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH, Điều 1 Thông tư số 34/2009/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2009 của Bộ LĐ-TB và XH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH.    Việc thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp nêu trên do BHXH tỉnh, BHXH huyện (nơi NLĐ về cư trú hoặc đăng ký) thực hiện chi trả trực tiếp hoặc hợp đồng với đại diện chi trả xã để chi trả cho NLĐ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.  

 

XH, BLĐTBXH