Trao đổi Bài viết Bàn về đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn trong tình hình hiện nay - Trang 2
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Bàn về đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn trong tình hình hiện nay - Trang 2 In
Chỉ mục bài viết
Bàn về đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn trong tình hình hiện nay
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Tất cả các trang

Cùng với thực trạng ấy là sự tha hóa của một số cán bộ, thiếu bản lĩnh, ngại va chạm, sợ trù dâp mất việc làm nên chưa mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội, nhất là tình trạng tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ có chức có quyền chưa được xử lí nghiêm mình, làm giảm niềm tin trong công nhân viên chức lao động, đối với Đảng và Nhà nước.

 

Hơn thế nữa, nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục lại chưa phù hợp: còn nặng về lí luận, chưa sát với yêu cầu cụ thể đa dạng của từng loại hình cơ sở, về cơ bản mới tập trung chủ yếu ở cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và khu vực kinh tế nhà nước. Việc tuyên truyền, giáo dục chủ yếu mới chỉ đến cán bộ công đoàn cơ sở, chưa đầu tư đúng mức cho công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật lao động, về tổ chức công đoàn cho người lao động và người sử dụng lao động ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, nên kết quả còn nhiều hạn chế.

 

Nghĩa là công tác tuyên truyền, giáo dục vẫn chỉ tới những việc dễ, nhưng nơi dễ thâm nhập, dễ thành công. Do công tác tuyên truyền, giáo dục còn những hạn chế như vậy nên một bộ phận công nhân viên chức lao động chưa hiểu rõ vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn và chưa tin vào công đoàn, không gia nhập công đoàn và gắn bó với công đoàn. Người sử dụng lao động ở nhiều doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước chưa ủng hộ công đoàn, né tránh việc thành lập công đoàn…gây nhiều diễn biến phức tạp.

 

Với thực trạng như vậy đòi hỏi công tác tuyên truyền, giáo dục cần phải đổi mới về nội dung và phương pháp nhằm phát huy những ưu điểm mà giai cấp công nhân và hoạt động công đoàn đã đạt được, đặc biệt là góp phần tháo gỡ những nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển giai cấp công nhân ở nhiều khu vực trên tất cả các lĩnh vực. Trước hết, khu vực kinh tế ngoài nhà nước phải được coi là trọng điểm.