Trao đổi Bài viết Công đoàn với việc thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW về xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Công đoàn với việc thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW về xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp In
Chỉ mục bài viết
Công đoàn với việc thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW về xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Tất cả các trang

Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp được ban hành ngày 05/6/2008.

 

 

Đến nay sau hơn một năm triển khai thực hiện với nhiều thuận lợi và khó khăn, nhất là những khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới tới kinh tế xã hội nước ta, nhưng các cấp công đoàn đã tích cực và chủ động triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả khích lệ.     

 

Sau khi Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng được ban hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện như: Kế hoạch 1233/KH-TLĐ nhằm triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị tới cán bộ đoàn viên công đoàn và công nhân lao động, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, góp phần tích cực xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, tiến bộ trong các doanh nghiệp;

 

Các cấp công đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện; Chỉ thị số 02/CT-TLĐ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chương trình phát triển đoàn viên công đoàn giai đoạn 2008-2013; Nghị quyết số 01/NQ- ĐCT về đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thoả ước lao động tập thể; Thành lập Ban Chỉ đạo tuyên truyền và giáo dục pháp luật theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong các loại hình doanh nghiệp.