Tiêu điểm Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách công đoàn năm 2010 - Trang 2
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách công đoàn năm 2010 - Trang 2 In
Chỉ mục bài viết
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách công đoàn năm 2010
Page 2
Tất cả các trang


- Xây dựng dự toán thu ngân sách công đoàn năm 2010: Thu kinh phí công đoàn 2% theo Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT-BTC-TLĐ ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Thu đoàn phí công đoàn 1% thực hiện theo Hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn số 826/HD-TLĐ ngày 1/6/2009 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Các cấp công đoàn cần chủ động, sáng tạo, tranh thủ sự hỗ trợ của cơ quan, tập thể, cá nhân trong và ngoài cơ quan bổ sung trực tiếp cho ngân sách của mỗi cấp công đoàn, tăng cường các hoạt động phối hợp nhằm tạo thêm nguồn kinh phí cho hoạt động công đoàn.


- Dự toán chi ngân sách công đoàn năm 2010: Nội dung và phạm vi thu – chi ngân sách công đoàn cơ sở cơ bản thực hiện theo quy định của Tổng liên đoàn số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007; quyết định số 1262/QĐ-TLĐ ngày 19/9/2007 và công văn số 374/TLĐ ngày 5/3/2008 về phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn. Chế độ chi của công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và Quyết định số 1311/QĐ-TLĐ ngày 30/9/2009 của Tổng liên đoàn quy định về tiêu chuẩn chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn và hướng dẫn của công đoàn Viên chức Việt Nam.


- Hồ sơ dự toán ngân sách công đoàn năm 2010 gửi về công đoàn Viên chức Việt Nam gồm 2 bộ với các báo cáo sau: Báo cáo dự toán thu chi ngân sách công đoàn; Thống kê danh sách lao động, quỹ lương của các đơn vị hưởng lương ngân sách nhà nước.; thống kê danh sách lao động, quỹ tiền lương của các đơn vị sản xuất kinh doanh sự nghiệp có thu; thống kê danh sách lao động, quỹ lương của các đơn vị mà công đoàn trực thuộc LĐLĐ các tỉnh, thành phố; báo cáo tình hình nộp 2% kinh phí công đoàn năm 2009 của các đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước; những kiến nghị, đề nghị của các cấp công đoàn.


3. Đối với công đoàn các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: Căn cứ vào hướng dẫn của công đoàn Viên chức Việt Nam, công đoàn Bộ ngoại giao trực tiếp hướng dẫn các công đoàn cơ sở thực hiện việc lập quyết toán và dự toán hàng năm.


4. Thời gian thực hiện: Căn cứ vào hướng dẫn, các công đoàn trực thuộc triển khai việc lập dự toán và gửi báo cáo dự toán về công đoàn Viên chức Việt Nam trước ngày 25/12/2009.

 

Tin: HG