Trao đổi Bài viết Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng In
Chỉ mục bài viết
Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng
2
3
Tất cả các trang

 

Mối quan hệ giữa Công đoàn và Đảng thể hiện chủ yếu ở vai tṛ lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn và trách nhiệm của Công đoàn đối với việc tham gia xây dựng Đảng, thực hiện đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước.

 

Phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xă hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế đ̣i hỏi tăng cường sự lănh đạo của Đảng đối với công đoàn và công đoàn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng.

 

Trong quá tŕnh lănh đạo công cuộc đổi mới đất nước, Đảng luôn yêu cầu các cấp uỷ Đảng phải thường xuyên chăm lo củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết với công đoàn, tăng cường lănh đạo công tác công vận và hoạt động của Công đoàn; thông qua tổ chức Công đoàn để tập hợp, đoàn kết, động viên đông đảo công nhân, lao động thực hiện đường lối của Đảng về phát triển kinh tế xă hội; xây dựng giai cấp công nhân; phát huy mạnh mẽ vai tṛ của Công đoàn để thực hiện tốt các mặt công tác của Đảng trong công nhân, viên chức, lao động; làm đúng và thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đẩy mạnh công tác vận động công nhân và hoạt động Công đoàn.

 

Công đoàn tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, cụ thể hoá thành chương tŕnh công tác cụ thể và tổ chức thực hiện thông qua các phong trào cách mạng của công nhân, viên chức, lao động. Công đoàn tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước đến quần chúng công nhân, lao động, đồng thời vận động, tổ chức cho công nhân, viên chức, lao động thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Công đoàn nắm tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động, phản ánh với Đảng, để Đảng lănh đạo, tổ chức nghiên cứu, hoạch định, bổ sung, sửa đổi chính sách sát đúng với yêu cầu phát triển kinh tế- xă hội, nâng cao đời sống công nhân, lao động.

 

Công đoàn thường xuyên tổ chức cho quần chúng tham gia góp ư xây dựng Đảng với tinh thần thẳng thắn, chân t́nh và trung thực; bồi dưỡng, rèn luyện, lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên, công nhân ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, nhằm bổ sung, tăng cường thành phần công nhân trong Đảng, đồng thời phát hiện những cán bộ, đảng viên không đủ tư cách, phẩm chất đạo đức để phản ánh với Đảng phê b́nh, giúp đỡ hoặc đưa ra khỏi Đảng; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ḿnh đă được ghi trong Hiến pháp, pháp luật và điều lệ Công đoàn nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, khơi dậy mọi tiềm năng của công nhân, lao động; coi trọng việc tổ chức thực hiện đường lối của Đảng và những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động. Cán bộ Công đoàn nâng cao trách nhiệm trước Đảng, phấn đấu cho sự lănh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng được tăng cường.

 

Tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ vừa lâu dài vừa cấp bách của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có Công đoàn. Trong hoạt động của ḿnh, Công đoàn luôn coi công tác tham gia xây dựng Đảng là có ư nghĩa chiến lược; Đại hội X Công đoàn Việt Nam xác định  chủ trương, phương hướng nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng Đảng cho giai đoạn 2008 -2013, đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong toàn hệ thống công đoàn mỗi năm giới thiệu cho Đảng 90.000 công nhân ưu tú để Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp; cử những cán bộ có uy tín, có năng lực, phẩm chất tốt phụ trách công tác xây dựng Đảng, xây dựng phong trào công nhân; coi phong trào công nhân, công đoàn là nơi rèn luyện cán bộ của Đảng, cung cấp nguồn cán bộ cho Đảng.

 


 

Tại các doanh nghiệp có tổ chức cơ sở Đảng, nhất là ccác doanh nghiệp nhà nước, các tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp cổ phần hoá, cấp uỷ đảng đă chỉ đạo, phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, lựa chọn, giới thiệu, bồi dưỡng công nhân trẻ có đủ phẩm chất năng lực để được kết nạp vào Đảng. Từ năm 2003 đến năm 2005 trong số 470.521 đảng viên mới kết nạp, có 35.268 người là công nhân làm việc ở các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế, chiếm tỷ lệ 7,5%. Các chỉ số tương ứng của năm 2007 là: 186.609 đảng viên; 14.373 người; 7,5%, năm 2008 là: 184.720 đảng viên; 13.447 người và 7,28%.

 

Tuy nhiên, việc xây dựng Đảng chưa được nhiều công đoàn cơ sở quan tâm đúng mức, nhất là việc đóng góp ư kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, Văn kiện Đại hội Đảng bộ địa phương, khu công nghiệp; tham gia phê b́nh đội ngũ cán bộ, đảng viên hoạt động trong và ngoài hệ thống công đoàn; chưa tích cực giới thiệu quần chúng ưu tú cho đảng kết nạp. Số lượng đảng viên là công nhân c̣n rất thấp so với gần 10 triệu công nhân hiện nay. Những hạn chế này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tham gia xây dựng Đảng và việc tăng cường tính chất giai cấp công nhân của Đảng.

 

Để đẩy mạnh các hoạt động xây dựng Đảng, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa, Công đoàn cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, biện pháp sau:

 

Một là, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển giai cấp công nhân trong giai đoạn 2010-2020 theo Nghị quyết 20/NQ-TW của Đảng; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, tạo điều kiện cho phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam phát triển mạnh, trên cơ sở tập trung đầu tư thích đáng cả về vật chất, tinh thần, gắn các vấn đề phát triển kinh tế với đảm bảo công bằng xă hội, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch, vững mạnh.

 

Hai là, kiên định lập trường giai cấp công nhân và cụ thể hoá trong hoạt động thực tiễn việc giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, khi nhiều người xem nhẹ yếu tố giai cấp, hạ thấp vai tṛ của công đoàn, các thế lực thù địch ra sức chống phá, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ Đảng và Công đoàn bằng “diễn biến hoà b́nh”.

 

Ba là, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xă hội trong các doanh nghiệp, v́ hiện nay nhiều doanh nghiệp chưa có các tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức chính trị - xă hội hoạt động; tăng cường phát triển Đảng trong công nhân, chú trọng bồi dưỡng giới thiệu công nhân ưu tú, cho chi bộ xem xét kết nạp, góp phần nâng cao tỷ lệ đảng viên trong công nhân, cán bộ xuất thân từ công nhân trong bộ máy lănh đạo, các cơ quan của Đảng và Nhà nước. Các cấp công đoàn thực sự là cầu nối giữa Đảng và giai cấp công nhân.

 Bốn là, tăng cường công tác nghiên cứu lư luận, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân, hoạt động công đoàn trong điều kiện mới, về sự lănh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân, phát huy vai tṛ giai cấp công nhân trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục đổi mới phương thức tham gia xây dựng Đảng, nhất là chi bộ Đảng ở các doanh nghiệp, theo hướng sát đúng và có hiệu quả.


 

Bốn là, tăng cường công tác nghiên cứu lư luận, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân, hoạt động công đoàn trong điều kiện mới, về sự lănh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân, phát huy vai tṛ giai cấp công nhân trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục đổi mới phương thức tham gia xây dựng Đảng, nhất là chi bộ Đảng ở các doanh nghiệp, theo hướng sát đúng và có hiệu quả. 

 

Năm là, Công đoàn cần tham gia tích cực vào việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời các chính sách, luật pháp của Nhà nước, nhất là Bộ luật lao động và Luật Công đoàn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các luật pháp, chính sách đối với công nhân lao động và các chính sách phát triển kinh tế xă hội, đưa đường lối của Đảng vào hiện thực cuộc sống.

 

Trong điều kiện hiện nay, mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn cần nhận thức đúng đắn mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, Công đoàn và giai cấp công nhân; nâng cao năng lực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng giai cấp công nhân của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai tṛ lănh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

 

Lê Thanh Hà, Viện CN-CĐ 

congdoanvn.org.vn