Trao đổi Bài viết Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng In
Chỉ mục bài viết
Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng
2
3
Tất cả các trang

 

Mối quan hệ giữa Công đoàn và Đảng thể hiện chủ yếu ở vai tṛ lănh đạo của Đảng đối với Công đoàn và trách nhiệm của Công đoàn đối với việc tham gia xây dựng Đảng, thực hiện đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước.

 

Phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xă hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế đ̣i hỏi tăng cường sự lănh đạo của Đảng đối với công đoàn và công đoàn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng.

 

Trong quá tŕnh lănh đạo công cuộc đổi mới đất nước, Đảng luôn yêu cầu các cấp uỷ Đảng phải thường xuyên chăm lo củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết với công đoàn, tăng cường lănh đạo công tác công vận và hoạt động của Công đoàn; thông qua tổ chức Công đoàn để tập hợp, đoàn kết, động viên đông đảo công nhân, lao động thực hiện đường lối của Đảng về phát triển kinh tế xă hội; xây dựng giai cấp công nhân; phát huy mạnh mẽ vai tṛ của Công đoàn để thực hiện tốt các mặt công tác của Đảng trong công nhân, viên chức, lao động; làm đúng và thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đẩy mạnh công tác vận động công nhân và hoạt động Công đoàn.

 

Công đoàn tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, cụ thể hoá thành chương tŕnh công tác cụ thể và tổ chức thực hiện thông qua các phong trào cách mạng của công nhân, viên chức, lao động. Công đoàn tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước đến quần chúng công nhân, lao động, đồng thời vận động, tổ chức cho công nhân, viên chức, lao động thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Công đoàn nắm tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động, phản ánh với Đảng, để Đảng lănh đạo, tổ chức nghiên cứu, hoạch định, bổ sung, sửa đổi chính sách sát đúng với yêu cầu phát triển kinh tế- xă hội, nâng cao đời sống công nhân, lao động.

 

Công đoàn thường xuyên tổ chức cho quần chúng tham gia góp ư xây dựng Đảng với tinh thần thẳng thắn, chân t́nh và trung thực; bồi dưỡng, rèn luyện, lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên, công nhân ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, nhằm bổ sung, tăng cường thành phần công nhân trong Đảng, đồng thời phát hiện những cán bộ, đảng viên không đủ tư cách, phẩm chất đạo đức để phản ánh với Đảng phê b́nh, giúp đỡ hoặc đưa ra khỏi Đảng; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ḿnh đă được ghi trong Hiến pháp, pháp luật và điều lệ Công đoàn nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, khơi dậy mọi tiềm năng của công nhân, lao động; coi trọng việc tổ chức thực hiện đường lối của Đảng và những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động. Cán bộ Công đoàn nâng cao trách nhiệm trước Đảng, phấn đấu cho sự lănh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng được tăng cường.

 

Tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ vừa lâu dài vừa cấp bách của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có Công đoàn. Trong hoạt động của ḿnh, Công đoàn luôn coi công tác tham gia xây dựng Đảng là có ư nghĩa chiến lược; Đại hội X Công đoàn Việt Nam xác định  chủ trương, phương hướng nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng Đảng cho giai đoạn 2008 -2013, đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong toàn hệ thống công đoàn mỗi năm giới thiệu cho Đảng 90.000 công nhân ưu tú để Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp; cử những cán bộ có uy tín, có năng lực, phẩm chất tốt phụ trách công tác xây dựng Đảng, xây dựng phong trào công nhân; coi phong trào công nhân, công đoàn là nơi rèn luyện cán bộ của Đảng, cung cấp nguồn cán bộ cho Đảng.