Trao đổi Bài viết Những nguyên tắc cơ bản về công tác tài chính công đoàn
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Những nguyên tắc cơ bản về công tác tài chính công đoàn In
Chỉ mục bài viết
Những nguyên tắc cơ bản về công tác tài chính công đoàn
Page 2
Page 3
Tất cả các trang

 

Công tác tài chính công đoàn thể hiện ở các mặt sau:

 

 + Là công tác hậu cần cho hoạt động tổ chức công đoàn, đảm bảo sức sống cho phong trào hoạt động của các cấp công đoàn.

 

+ Góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện cho các hoạt động của công đoàn ngày càng có hiệu quả hơn.
 

+ Công tác tài chính công đoàn hoạt động thường xuyên có hiệu quả là cơ sở xem xét đánh giá các hoạt động phong trào khác của tổ chức công đoàn tốt hơn.

 

+ Mọi hoạt động tài chính công đoàn đều nhằm phục vụ cho hoạt động công đoàn, đóng góp thiết thực vào việc vận động hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị do vậy nó còn bao gồm một phần trong kính phí hỗ trợ của đơn vị cho hoạt động công đoàn cũng cần phải được khai thác tối đa và quản lý chặt chẽ theo nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước.

 

+ Hoạt động tài chính công đoàn với các hoạt động phong trào khác của công đoàn có tác động qua lại lẫn nhau: nếu hoạt động tài chính công đoàn làm tốt sẽ góp phần thúc đẩy các mặt hoạt động  khác và ngược lại các hoạt động phong trào khác làm tốt sẽ thúc đẩy hoạt động tài chính tốt hơn.

 

- Thông qua hoạt động tài chính công đoàn nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên công đoàn đối với tổ chức công đoàn, qua đó giáo dục ý thức đoàn viên có trách nhiệm với tổ chức công đoàn, ý thức đoàn viên với nhau, nâng cao tính cộng đồng trách nhiệm, đoàn kết  tương thân tương ái làm cho đoàn viên gắn bó với tổ chức công đoàn hơn, tăng cường đoàn kết nội bộ, tạo ra sức mạnh trong đơn vị góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, không ngừng nâng cao đời sống, cải thiện việc làm cho người lao động.

 

- Làm cho cán bộ công đoàn  nắm chắc các quy định, văn bản của các cấp công đoàn về công tác thu chi tài chính công đoàn hiện nay đang áp dụng như thu kinh phí công đoàn (trích từ thu nhập được đưa vào chi phí của doanh nghiệp,  hành chính sự nghiệp…), thu đoàn phí công đoàn, thu khác như tranh thủ sự hỗ trợ của chuyên môn, thu văn hoá văn nghệ thể thao, dịch vụ… Nắm chắc các văn bản chi tiêu về tài chính công đoàn hiện nay để thực hiện vận dụng ở đơn vị cho tốt.  Đảm bảo thu đúng thu hết, chi đúng chi có hiệu quả.