Trao đổi Bài viết Những nội dung cơ bản của công tác tài chính công đoàn - Trang 8
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Những nội dung cơ bản của công tác tài chính công đoàn - Trang 8 In
Chỉ mục bài viết
Những nội dung cơ bản của công tác tài chính công đoàn
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Tất cả các trang

- Để có căn cứ trước khi báo cáo cấp trên, BCH công đoàn cơ sở yêu cầu uỷ ban kiểm tra cùng cấp xem xét các chứng từ phát sinh trong kỳ báo cáo.

 

- Chứng từ thu chi, quyết toán, sổ sách liên quan đến tài chính công đoàn được quản lý lưu giữ như chứng từ của chuyên môn.

 

2. Chế độ báo cáo định kỳ:

 

- Hàng năm vào tháng 12 năm trước phải lập dự toán thu chi tài chính công đoàn cho năm sau: đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện của cơ sở trong năm, dự kiến về lao động, đoàn viên, quỹ lương, trích 2%, thu đoàn phí 1%, số dư còn lại chuyển cho năm sau, dự kiến lao động, tiền lương và các nguồn thu tài chính công đoàn cho năm sau (theo mẫu định sẵn và theo hướng dẫn lập dự toán của công đoàn cấp trên) gửi về công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp ngay tháng đầu năm kế hoạch).

 

- Khi kết thúc quý, chậm nhất là một tháng sau, công đoàn cơ sở phải làm quyết toán tình hình thu chi tài chính công đoàn ở đơn vị (theo mẫu in sẵn) gửi về công đoàn quản lý cấp trên để xét duyệt.

 

- Cùng với việc quyết toán thu, chi đồng thời cho làm đầy đủ nghĩa vụ theo phân cấp về cấp trên theo quy định hiện hành.

 

- ở những công đoàn cơ sở ít đoàn viên, không có cán bộ chuyên trách thì bộ phận kết toán công đoàn kiêm nhiệm do phòng kế toán tài chính của cơ quan đảm nhiệm nhiệm vụ kế toán công đoàn. Để động viên số cán bộ kiêm nhiệm làm kế toán công đoàn được trả thù lao như cán bộ kiêm nhiệm làm  công tác công đoàn khác. Mức trả thù lao do BCH công đoàn cơ sở quyết định.

 

Theo Tài liệu tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở.