Trao đổi Bài viết Những nội dung cơ bản của công tác tài chính công đoàn
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Những nội dung cơ bản của công tác tài chính công đoàn In
Chỉ mục bài viết
Những nội dung cơ bản của công tác tài chính công đoàn
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Tất cả các trang


I. Tài chính công đoàn bao gồm các nguồn thu sau đây:

1. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng hàng tháng bằng 1% tiền lương (hoặc tiền công).

 

Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Đại hội 8 thông qua đã quy định “Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hàng tháng bằng 1% tiền lương hoặc tiền công”.

 

Theo Thông tri số 06/TT-TLĐ ngày 20/01/1995 của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN về việc hướng dẫn thực hiện thu đoàn phí công đoàn, cần tập trung lưu ý một số điểm sau đây:

 

a. Đoàn phí công đoàn phải được xác định là một nguồn thu quan trọng:

 

Trước mắt cũng như lâu dài sau này, đoàn phí phải được xác định là nguồn thu quan trọng vì nó hoàn toàn chủ động trong nội bộ tổ chức công đoàn, nó mang tính độc lập tương đối, để đảm bảo cho các hoạt động  của tổ chức công đoàn do đó phải được quản lý chặt chẽ và sử dụng theo quy định thống nhất của Tổng liên đoàn.


 

b. Về cách thức thu nộp đoàn phí công đoàn:

 

- Đoàn phí công đoàn do đoàn viên tự nguyện đóng góp, theo quy định hiện nay có thể thu nộp theo hai hình thức sau:

 

+ Thu từ tổ công đoàn: đoàn viên tự đóng cho tổ trưởng công đoàn, tổ công đoàn tổng hợp nộp cho công đoàn bộ phận, cũng như công đoàn cơ sở.

 

 + Đoàn viên thống nhất đồng ý uỷ nhiệm cho kế toán đơn vị trích từ hàng tháng khi thanh toán tiền lương, thu nhập hàng tháng của đoàn viên.

 

- Dù bằng hình thức nào cũng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

 

+ Đoàn viên phải tự nguyện đóng đoàn phí.

 

+ Phải có xác nhận số thu của đoàn viên (sổ đoàn phí, phiếu thu nộp…) .

 

c. Mức thu đoàn phí: Theo quy định chung hiện nay, mức thu được tính như sau:

 

 - Nếu là đoàn viên trong đơn vị hành chính sự nghiệp thu 1% đoàn phí trên mức tiền lương cấp bậc và phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có). Đối với đoàn viên đang làm công tác giảng dạy, công tác  hoặc theo học tập trung… (do nhà trường trả lương  hoặc sinh hoạt phí) đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương hoặc phụ cấp thực lĩnh.

 

- Các đơn vị SXKD, dịch vụ… (gọi tắt là doanh nghiệp) thuộc các thành phần kinh tế kể cả các đơn vị trong lực lượng an ninh, quốc phòng… thì mức thu đoàn phí bằng 1% tiền công hay tiền  lương thực lĩnh.