Trao đổi ý kiến Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản với lao động nữ khi sinh con
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản với lao động nữ khi sinh con PDF. In Email
Chỉ mục bài viết
Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản với lao động nữ khi sinh con
Page 2
Tất cả các trang


Trả lời:


Căn cứ vào quy định tại các điều 28, 31,34 và 35 Luật Bảo hiểm xã hội, những lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

 

 Cụ thể là được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

 

Ngoài ra, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc để sinh con. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau:

 

Thứ nhất: Được nghỉ  04 (bốn) tháng, nếu lao động nữ làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

 

Thứ hai: Được nghỉ  05 (năm) tháng, nếu lao động nữ làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca, làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân.

 

Thứ ba: Được nghỉ  06 (sáu) tháng, nếu lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật.