xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn - Trang 2 Email
Thứ ba, 09 Tháng 3 2010 16:24
Chỉ mục bài viết
Hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Tất cả các trang


ii- Thời gian công tác để tính khen thưởng:


 Căn cứ Điều 11 Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn: thời gian công tác Công đoàn được tính để xét khen thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" như sau:


 1. Cán bộ Công đoàn chuyên trách: có thời gian công tác đủ 15 năm trở lên


 2. Cán bộ Công đoàn không chuyên trách: Phải có thời gian tham gia đủ 15 năm quy đổi trở lên (Cách quy đổi: lấy số năm hoạt động không chuyên trách thực tế của cán bộ từ cấp tổ công đoàn trở lên nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian khen thưởng).


 3. Cán bộ lãnh đạo Bộ có thời gian giữ trọng trách ít nhất 3 năm.


iii- Thủ tục và hồ sơ khen thưởng:


 1. Thủ tục khen thưởng:


 - Mỗi cán bộ thuộc các đối tượng và đủ tiêu chuẩn quy định, viết bản kê khai thành tích và thời gian tham gia công tác Công đoàn. Các Công đoàn trực thuộc có trách nhiệm tổng hợp gửi về Công đoàn Bộ để Công đoàn Bộ tổng hợp hồ sơ nộp Công đoàn Viên chức Việt Nam xét duyệt.


 - Trường hợp cán bộ Công đoàn đã tham gia công tác Công đoàn tại nhiều cơ sở cần phải có xác nhận của các Công đoàn cơ sở đó; cán bộ Công đoàn đã nghỉ hưu do BTV, BCH Công đoàn cơ sở của cán bộ trước khi nghỉ hưu hướng dẫn, xem xét và đề nghị.


 Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" chỉ khen thưởng một lần cho các cá nhân có thành tích. Những trường hợp đã nhận Huy chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" không nằm trong đối tượng xét tặng.


 2. Hồ sơ khen thưởng:


 - Công văn đề nghị của Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ.


 - 03 Bản kê khai thành tích và thời gian công tác của các cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận của Công đoàn cơ sở (theo mẫu 1A) hoặc bản tóm tắt thành tích của lãnh đạo (theo mẫu 1B).