xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn - Trang 3 Email
Thứ ba, 09 Tháng 3 2010 16:24
Chỉ mục bài viết
Hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Tất cả các trang


 - 03 Bảng trích ngang danh sách các cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo mẫu 1C)


 (Mẫu 1A, 1B và 1C được sao gửi kèm theo công văn này).


iv- Thời gian thực hiện khen thưởng:


 - Việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" được thực hiện mỗi năm một lần vào dịp 28/7.


 - Hồ sơ đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương gửi về Văn phòng Công đoàn Bộ trước ngày 15/5 hàng năm (các trường hợp gửi chậm được chuyển sang danh sách khen thưởng Kỷ niệm chương năm sau).


 Để thực hiện tốt công tác khen thưởng Kỷ niệm chương, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đề nghị các cấp Công đoàn trực thuộc có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn việc khen thưởng này đến cán bộ Công đoàn để tổ chức thực hiện. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, chính xác và kịp thời.

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Ban Thường vụ Công đoàn Bộ (thông qua Ban TCCB - ĐN) để xem xét giải quyết.