xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn Email
Thứ ba, 09 Tháng 3 2010 16:24
Chỉ mục bài viết
Hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Tất cả các trang

Công đoàn Bộ KH&CN    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
-------------                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 63/CV-CĐB


"V/v Hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn" 


Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2005

 

Kính gửi: Các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ KH&CN

 

Căn cứ công văn số: 116/HD-CĐVC ngày 10/5/2005 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn khen thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn". Ban Thường vụ Công đoàn Bộ KH&CN hướng dẫn các tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ để thực hiện như sau:


i- Đối tượng khen thưởng:


 1. Cán bộ Công đoàn chuyên trách và không chuyên trách đủ tiêu chuẩn thời gian công tác Công đoàn theo quy định.


 2. Cán bộ lãnh đạo Bộ có nhiều công lao đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn, cụ thể:


 a. Các đồng chí Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ (Bộ trưởng, Thứ trưởng và tương đương).


 b. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ.

 ii- Thời gian công tác để tính khen thưởng:


 Căn cứ Điều 11 Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn: thời gian công tác Công đoàn được tính để xét khen thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" như sau:


 1. Cán bộ Công đoàn chuyên trách: có thời gian công tác đủ 15 năm trở lên


 2. Cán bộ Công đoàn không chuyên trách: Phải có thời gian tham gia đủ 15 năm quy đổi trở lên (Cách quy đổi: lấy số năm hoạt động không chuyên trách thực tế của cán bộ từ cấp tổ công đoàn trở lên nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian khen thưởng).


 3. Cán bộ lãnh đạo Bộ có thời gian giữ trọng trách ít nhất 3 năm.


iii- Thủ tục và hồ sơ khen thưởng:


 1. Thủ tục khen thưởng:


 - Mỗi cán bộ thuộc các đối tượng và đủ tiêu chuẩn quy định, viết bản kê khai thành tích và thời gian tham gia công tác Công đoàn. Các Công đoàn trực thuộc có trách nhiệm tổng hợp gửi về Công đoàn Bộ để Công đoàn Bộ tổng hợp hồ sơ nộp Công đoàn Viên chức Việt Nam xét duyệt.


 - Trường hợp cán bộ Công đoàn đã tham gia công tác Công đoàn tại nhiều cơ sở cần phải có xác nhận của các Công đoàn cơ sở đó; cán bộ Công đoàn đã nghỉ hưu do BTV, BCH Công đoàn cơ sở của cán bộ trước khi nghỉ hưu hướng dẫn, xem xét và đề nghị.


 Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" chỉ khen thưởng một lần cho các cá nhân có thành tích. Những trường hợp đã nhận Huy chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" không nằm trong đối tượng xét tặng.


 2. Hồ sơ khen thưởng:


 - Công văn đề nghị của Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ.


 - 03 Bản kê khai thành tích và thời gian công tác của các cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận của Công đoàn cơ sở (theo mẫu 1A) hoặc bản tóm tắt thành tích của lãnh đạo (theo mẫu 1B).

  - 03 Bảng trích ngang danh sách các cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo mẫu 1C)


 (Mẫu 1A, 1B và 1C được sao gửi kèm theo công văn này).


iv- Thời gian thực hiện khen thưởng:


 - Việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" được thực hiện mỗi năm một lần vào dịp 28/7.


 - Hồ sơ đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương gửi về Văn phòng Công đoàn Bộ trước ngày 15/5 hàng năm (các trường hợp gửi chậm được chuyển sang danh sách khen thưởng Kỷ niệm chương năm sau).


 Để thực hiện tốt công tác khen thưởng Kỷ niệm chương, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đề nghị các cấp Công đoàn trực thuộc có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn việc khen thưởng này đến cán bộ Công đoàn để tổ chức thực hiện. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, chính xác và kịp thời.

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Ban Thường vụ Công đoàn Bộ (thông qua Ban TCCB - ĐN) để xem xét giải quyết.

 Nơi nhận:

- CĐVC Việt Nam (để b/c)


- Đảng uỷ Bộ (để b/c)


- UV BCH Công đoàn Bộ


- Các CĐ trực thuộc


- Lưu VP CĐ Bộ 

 

T/m Ban thường vụ Công đoàn Bộ KH&CN

 


Chủ tịch

 

 

                Đặng Quang Huấn

(đã ký)


 

Biểu 1A


Công đoàn Bộ khoa học và Công nghệ  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Công đoàn ……………………….                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

==========
 
Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm  20

Bản kê khai thời gian  tham gia hoạt động Công đoàn đề nghị xét khen thưởng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn

- Họ và tên: ………………………., sinh ngày ……tháng ….năm 19…
- Quê quán: …………………………………………………………….
- Nơi thường trú: ……………………………………………………….
- Trình độ văn hoá ………….; Trình độ chuyên môn: ……………………..
- Chức vụ công tác chuyên môn hiện nay: ………………………………….
- Chức vụ Công đoàn hiện nay: ……………………………………………..
- Quá trình tham gia công tác Công đoàn:

 

Từ tháng năm đến tháng năm - Chức vụ, đơn vị công tác - Thời gian tham gia công tác Công đoàn (số năm thực tế): Chuyên trách/Không chuyên trách - Tổng thời gian đã quy đổi (Ko chuyên trách x 1,5) - Ghi chú       
     
     
     

- Kỷ luật (Đảng, chính quyền, Công đoàn) trong 3 năm qua: ………………………………………………………………………………………..


 Tôi xin cam đoan bản kê khai tham gia hoạt động Công đoàn của tôi là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tổ chức Công đoàn.

Xác nhận của Công đoàn            Người viết báo cáo

 


Biểu 1B


Công đoàn Viên chức Việt Nam      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Công đoàn Bộ KH&CN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
==========
 

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm  20…..

Bản kê khai thành tích đóng góp  của lãnh đạo đảng, chính quyền để xét khen thưởng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn

 

- Họ và tên: ……………………….., sinh ngày …... tháng ……. năm 19…..
- Chức vụ Đảng, Chính quyền hiện nay: …………………………………….
- Đơn vị công tác: ……………………………………………………………
- Quê quán: …………………………………………………………………..
- Nơi thường trú: ……………………………………………………………..
- Trình độ văn hoá ………..; Trình độ chuyên môn: ………………………..
- Thời gian đảm nhận trọng trách lãnh đạo Đảng, Chính quyền: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Tóm tắt thành tích chủ yếu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Kỷ luật (Đảng, chính quyền, Công đoàn) trong 3 năm qua: …………………………………………………………………………………………


 Tôi xin cam đoan bản kê khai tham gia hoạt động Công đoàn của tôi là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tổ chức Công đoàn.

      Xác nhận và ý kiến                              Người khai
của cấp uỷ cơ quan, đơn vị

 

 

Tin: XN