Tiêu điểm Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ KH&CN
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ KH&CN In
Chỉ mục bài viết
Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ KH&CN
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Tất cả các trang

CÔNG ĐOÀN BỘ KH&CN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 55/KH-CĐB 

 
Hà Nội, ngày 08 tháng 9  năm 2009

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

LẦN THỨ XVII NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện chương trình công tác năm 2009; Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ XVII nhiệm kỳ 2010 - 2015 như sau:


I. Mục đích, yêu cầu:


 - Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của Công đoàn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Thông qua Đại hội tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn.


- Đại hội công đoàn các cấp phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, rộng rãi, sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó, đánh giá đúng thực trạng tình hình phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, là diễn đàn để công đoàn viên bày tỏ tâm tư nguyện vọng cũng như tham gia ý kiến xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.


 - Kiểm điểm và làm rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình hành động của Công đoàn và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình và Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, từ đó quyết định nội dung, chương trình hoạt động nhiệm kỳ tới.


 - Lựa chọn, bầu cử vào Ban chấp hành Công đoàn các cấp những người có đủ năng lực, trình độ, khả năng tổ chức thực hiện, tâm huyết nhiệt tình, có uy tín để đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của quần chúng, dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.


 - Bầu các đại biểu tiêu biểu trong các hoạt động Công đoàn đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

 II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ ĐẠI HỘI:

1- Nội dung Đại hội:


 1.1. Tổng kết nhiệm kỳ Đại hội, thảo luận thông qua báo cáo và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ tới:


 - Báo cáo là văn kiện quan trọng trong Đại hội. Vì vậy Ban chấp hành Công đoàn cần phải chuẩn bị chu đáo, có chất lượng để trình Đại hội, trong quá trình chuẩn bị cần lưu ý các vấn đề sau:


 + Về nguyên tắc, báo cáo phải được xây dựng từ dưới lên. Báo cáo phải ngắn gọn, có phụ lục kết quả hoạt động công đoàn và phải đánh giá đúng thực trạng phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội. Phân tích làm rõ những thành tích và khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ qua. Đánh giá nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, mối quan hệ với cấp ủy Đảng, chính quyền đồng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ Công đoàn.


 + Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng, vào chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, định hướng nhiệm vụ của Công đoàn Bộ để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đề ra các giải pháp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, không ngừng nâng cao đời sống, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.


 - Ban chấp hành mỗi cấp chỉ có một báo cáo trình Đại hội, bao gồm cả phần kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành. Nếu báo cáo đã được thảo luận ở Đại hội Công đoàn cấp dưới và trước khi vào Đại hội các đại biểu đã nhận được báo cáo chính thức để nghiên cứu thì trong Đại hội chỉ trình bày tóm tắt, nêu các vấn đề trọng tâm để Đại hội thảo luận.


 1.2. Thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng báo cáo của Công đoàn cấp trên.


 Báo cáo của Đại hội Công đoàn cấp trên được gửi xuống để thảo luận và lấy ý kiến của Đại hội Công đoàn cấp dưới trực tiếp. Nội dung lấy ý kiến cần tập trung vào những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau và đặc biệt là đề xuất các giải pháp cho hoạt động Công đoàn hiệu quả hơn, thực chất hơn.

  1.3. Bầu Ban chấp hành công đoàn và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.


 - Đại biểu Đại hội:


 + Lựa chọn những cán bộ, đoàn viên có phẩm chất, có năng lực tiêu biểu trong phong trào và hoạt động Công đoàn, đại diện cho tiếng nói, tình cảm của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và lao động; có khả năng lĩnh hội, đóng góp vào các Nghị quyết và thành công của Đại hội.


 + Bảo đảm cơ cấu hợp lý, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; cần quan tâm đến cơ cấu đoàn viên trẻ tiêu biểu, đại biểu là nữ …


 + Thành phần Đại biểu: Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cấp triệu tập là đại biểu đương nhiên, đại biểu do Đại hội cấp dưới bầu lên và đại biểu do Ban chấp hành cấp triệu tập chỉ định (số lượng không quá 3% tổng số đại biểu chính thức được triệu tập).


 + Số lượng đại biểu chính thức của Đại hội Công đoàn các cấp do Công đoàn cấp trên triệu tập Đại hội quyết đinh theo quy định.


 - Bầu Ban chấp hành Công đoàn:


 + Tiêu chuẩn chung của Ủy viên Ban chấp hành:


 Nhiệt tình công tác Công đoàn, có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn, có ý thức chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, được quần chúng tín nhiệm.

  Am hiểu tình hình công tác, nghiệp vụ chuyên môn, hiểu biết về quản lý, pháp luật, có bản lĩnh, đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.


 Phải đảm bảo có tính kế thừa giữa cũ và mới; phải đảm bảo đủ tuổi để tham gia hết nhiệm kỳ.


 Trên cơ sở tiêu chuẩn chung, các Công đoàn căn cứ vào tình hình đặc điểm của đơn vị mình mà vận dụng, cụ thể hóa cho phù hợp. Công tác nhân sự và tổ chức bầu cử phải đảm bảo dân chủ, không được gò bó, áp đặt.


 + Cơ cấu Ban chấp hành phải hợp lý, thiết thực, bao gồm: cán bộ chủ chốt của Công đoàn cấp dưới trực tiếp, cán bộ làm công tác quản lý, đoàn viên ưu tú … có đủ tiêu chuẩn. Tránh cơ cấu hình thức, tránh đưa vào Ban chấp hành những đồng chí không có điều kiện tham gia sinh hoạt và hoạt động của Ban chấp hành.


 Đảm bảo tiêu chuẩn, có sự kế thừa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tăng cường chất lượng và hiểu quả lãnh đạo của Ban chấp hành giữa hai kỳ Đại hội.


 + Số lượng Ủy viên Ban chấp hành cấp nào, do Đại hội Công đoàn cấp đó quyết định, song cần cân nhắc, tính toán để không vượt quá mức quy định. Cụ thể:


 Ban chấp hành công đoàn bộ phận: không quá 05 ủy viên.


 Ban chấp hành Công đoàn cơ sở: không quá 15 ủy viên (Số lượng ủy viên Thường vụ không quá 1/3 số lượng Ban chấp hành, trong đó có Chủ tịch và Phó Chủ tịch. Nơi nào cần thiết có từ 02 Phó Chủ tịch trở lên phải được Thường trực Công đoàn Bộ đồng ý).


 Ban chấp hành Công đoàn Bộ: không quá 25 ủy viên.


 

2- Hình thức, thời gian, tiến độ Đại hội:


a. Hình thức, thời gian Đại hội:


 - Công đoàn Bộ phận trực thuộc tổ chức Đại hội toàn thể và tổ chức trong 01 buổi.


 - Công đoàn cở sở trực thuộc căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị để tổ chức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu và thời gian tổ chức không quá 01 ngày.


 - Công đoàn Bộ tổ chức Đại hội đại biểu và thời gian tổ chức 1,5 ngày.


 Ghi chú: Bảy ngày trước khi tổ chức Đại hội các Công đoàn trực thuộc phải có văn bản báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, gồm: nội dung báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, dự kiến nhân sự Ban chấp hành, chương trình Đại hội … nếu không Công đoàn Bộ sẽ không ra quyết định công nhận kết quả Đại hội. Sau Đại hội 15 ngày các Công đoàn phải có báo cáo kết quả về Văn phòng Công đoàn Bộ để ra quyết định công nhận.


 Hồ sơ báo cáo kết quả Đại hội gồm có:


 - Công văn đề nghị công nhận kết quả Đại hội;


 - Biên bản Đại hội;


 - Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra (theo mẫu gửi kèm).


 - Biên bản kiểm phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

  - Danh sách trích ngang Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, đại biểu dự Đại hội Công đoàn Bộ (theo mẫu gửi kèm).


 - Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo của ĐH Công đoàn Bộ.


 - Nghị quyết Đại hội. 


b. Tiến độ Đại hội:


 - Đại hội Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ tổ chức xong trong quí I/2010.


 - Đại hội Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ XVII tổ chức trong quí II/2010.


III- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


1- Ban Thường vụ Công đoàn Bộ sẽ báo cáo Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đảng ủy Bộ để phối hợp chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ khoa học và công nghệ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015.


2- Chỉ đạo Đại hội công đoàn ở mỗi cấp là trách nhiệm của tập thể Ban chấp hành. Ban chấp hành công đoàn các cấp có trách nhiệm lập kế hoạch tiến hành Đại hội, phân công các ủy viên tham gia chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo đúng nội dung, tiến độ đề ra.

 3- Trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn các cấp có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện và phối hợp với chính quyền đồng cấp để chuẩn bị nội dung Đại hội, nhất là xây dựng chương trình hành động cho thiết thực, sát với cơ sở và tham gia thảo luận, giải quyết những vấn đề bức xúc mà đông đảo đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động và các đại biểu Đại hội quan tâm.


 4- Trong quá trình triển khai thực hiện có những vấn đề gì chưa rõ, có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị liên hệ trực tiếp với Văn phòng Công đoàn Bộ.

Nơi nhận:


- Công đoàn Viên chức Việt Nam (để b/c)


- Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ (để b/c);

- Cấp ủy, Thủ trước các đơn vị (để chỉ đạo, phối hợp và giúp đỡ thực hiện);


- Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Bộ;


- Các Công đoàn trực thuộc (để thực hiện);


- Lưu CĐB. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ
Chủ tịch

 

 

Đặng Quang Huấn

(đã ký)
Tin: XN