Tiêu điểm Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ KH&CN
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ KH&CN In
Chỉ mục bài viết
Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ KH&CN
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Tất cả các trang

CÔNG ĐOÀN BỘ KH&CN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 55/KH-CĐB 

 
Hà Nội, ngày 08 tháng 9  năm 2009

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

LẦN THỨ XVII NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện chương trình công tác năm 2009; Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ XVII nhiệm kỳ 2010 - 2015 như sau:


I. Mục đích, yêu cầu:


 - Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của Công đoàn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Thông qua Đại hội tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn.


- Đại hội công đoàn các cấp phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, rộng rãi, sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó, đánh giá đúng thực trạng tình hình phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, là diễn đàn để công đoàn viên bày tỏ tâm tư nguyện vọng cũng như tham gia ý kiến xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.


 - Kiểm điểm và làm rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình hành động của Công đoàn và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình và Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, từ đó quyết định nội dung, chương trình hoạt động nhiệm kỳ tới.


 - Lựa chọn, bầu cử vào Ban chấp hành Công đoàn các cấp những người có đủ năng lực, trình độ, khả năng tổ chức thực hiện, tâm huyết nhiệt tình, có uy tín để đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của quần chúng, dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.


 - Bầu các đại biểu tiêu biểu trong các hoạt động Công đoàn đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.