xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Chính phủ ban hành Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức Email
Thứ năm, 25 Tháng 3 2010 17:52
Chỉ mục bài viết
Chính phủ ban hành Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức
Page 2
Tất cả các trang

    

Ngày 15.3.2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đă ký ban hành Nghị định số 24/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức. Nghị định này áp dụng đối với Công chức quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

 

 

Theo đó, cơ quan quản lý công chức, bao gồm: Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xă hội; Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức. Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm xác định, mô tả vị trí việc làm, báo cáo cơ quan quản lý công chức phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng công chức. Hàng năm, cơ quan sử dụng công chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, báo cáo cơ quan quản lý công chức để phê duyệt và tổ chức tuyển dụng theo quy định tại Nghị định này.

 

Các môn thi và hình thức thi bao gồm: Môn kiến thức chung; Môn nghiệp vụ chuyên ngành; Môn ngoại ngữ; Môn tin học văn phòng.

 

Nghị định cũng quy định cụ thể việc xét tuyển công chức, trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức, tập sự, sử dụng công chức, chuyển ngạch công chức, nâng ngạch công chức, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, trình tự, thủ tục đánh giá công chức hàng năm, quản lý công chức.