Trao đổi Bài viết Học thuyết bảo vệ Tổ quốc XHCN của Lê-nin – Giá trị lịch sử và hiện thực
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Học thuyết bảo vệ Tổ quốc XHCN của Lê-nin – Giá trị lịch sử và hiện thực In
Chỉ mục bài viết
Học thuyết bảo vệ Tổ quốc XHCN của Lê-nin – Giá trị lịch sử và hiện thực
Page 2
Tất cả các trang


Một trong những di sản lý luận vĩ đại trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng mà V.I.Lê-nin để lại cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cho cách mạng Việt Nam là Học thuyết bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

 

 

 Việc đi sâu nghiên cứu không chỉ góp phần khẳng định những giá trị và ý nghĩa lịch sử của học thuyết, mà còn khẳng định thành công của Đảng ta trong vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết này vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Trên đây là phát biểu của Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Vĩnh Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự tại hội thảo “Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Lê-nin – Giá trị lịch sử và hiện thực” mới diễn ra tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 140 năm ngày sinh V.I.Lê-nin.

 

Tại cuộc hội thảo, các bài tham luận đã tập trung làm rõ các nội dung cơ bản trong học thuyết: Khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản đối với toàn bộ sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; khẳng định tính tất yếu khách quan phải bảo vệ Tổ quốc XHCN; xác định rõ phương thức đấu tranh; lực lượng và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc XHCN…


Các bài tham luận cũng chỉ rõ quan điểm của V.I.Lê-nin về lý luận xây dựng quân đội kiểu mới, trong đó nhấn mạnh tính tất yếu phải xây dựng quân đội của giai cấp vô sản. Nhiều bài tham luận cũng nhấn mạnh, tiếp thu các nội dung trong tư tưởng của V.I.Lê-nin về bảo vệ tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào thực tiễn đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

Hoa Huyền, qdnd.vn