Tiêu điểm Giới thiệu nhân sự cho BCH Công đoàn Bộ KH&CN khóa XVII
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Giới thiệu nhân sự cho BCH Công đoàn Bộ KH&CN khóa XVII In
Chỉ mục bài viết
Giới thiệu nhân sự cho BCH Công đoàn Bộ KH&CN khóa XVII
Page 2
Page 3
Tất cả các trang


Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu công đoàn Bộ KH&CN lần thứ XVII, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17-18/6/2010, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ KH&CN đã có công văn số 52/CV-CĐB yêu cầu các Ban chấp hành công đoàn trực thuộc và các đồng chí ủy viên BCH Công đoàn Bộ giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn Bộ khóa XVII.


Theo nội dung công văn, công tác nhân sự phải được tiến hành dân chủ, công khai, đảm bảo tính kế thừa theo hướng trẻ hóa dần và thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Tiêu chuẩn, điều kiện:


• Tiêu chuẩn:


- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.


- Nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn. Có tinh thần đấu tranh và dám đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.


- Có năng lực tham gia xây dựng và cụ thể hóa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào phong trào và hoạt động Công đoàn. Có khả năng và kinh nghiệm tổ chức và tập hợp đoàn viên Công đoàn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Có kiến thức về nghiệp vụ công tác Công đoàn.


- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, sáng tạo trong công tác, lối sống trong sạch, giản dị. Không cục bộ, bản vị, không cơ hội, không tham nhũng và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 • Điều kiện:


- Về độ tuổi: Người tham gia BCH Công đoàn Bộ cần có đủ tuổi công tác trọng một nhiệm kỳ 5 năm tính theo thời điểm đại hội. Trường hợp đặc biệt, Ban thường vụ Công đoàn Bộ phải báo cáo xin ý kiến và được sự đồng ý bằng văn bản của Đảng ủy Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam.


- Có thời gian, sức khỏe để tham gia hoạt động Công đoàn.

• BCH Công đoàn Bộ KH&CN khóa XVII dự kiến đề nghị 21 người.


• Cơ cấu: Có đại diện khối doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp, quản lý nhà nước và chuyên trách, tỷ lệ nữ khoảng 25-30%, độ tuổi dưới 40 chiếm 25-30% số lượng BCH.


• Ban thường vụ Công đoàn Bộ: 7 người, trong đó có 1 Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch; có đại diện khối cơ quan sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và có nữ.


 

• Các bước thực hiện:

 

- Bước 1: Gửi phiếu lấy ý kiến đến từng Ủy viên BCH Công đoàn Bộ khóa XVI, đồng thời gửi công văn đề nghị các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ giới thiệu người tham gia BCH Công đoàn Bộ khóa XVII.


- Bước 2: BCH Công đoàn Bộ thống nhất danh sách giới thiệu và chọn 25 người vào danh sách giới thiệu nhân sự bầu tại đại hội trước khi báo cáo xin ý kiến cấp trên để đại hội bầu lấy 21 người vào BCH khóa mới. Kết quả xin ý kiến và hồ sơ nhân sự gửi về Tiểu ban nhân sự trước 15/5/2010.

 

Tin: HG