Tiêu điểm Giới thiệu nhân sự cho BCH Công đoàn Bộ KH&CN khóa XVII
xxxxstreamingporn sex880 pornpup thepornweb pornmoviesxxx
Giới thiệu nhân sự cho BCH Công đoàn Bộ KH&CN khóa XVII In
Chỉ mục bài viết
Giới thiệu nhân sự cho BCH Công đoàn Bộ KH&CN khóa XVII
Page 2
Page 3
Tất cả các trang


Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu công đoàn Bộ KH&CN lần thứ XVII, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17-18/6/2010, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ KH&CN đã có công văn số 52/CV-CĐB yêu cầu các Ban chấp hành công đoàn trực thuộc và các đồng chí ủy viên BCH Công đoàn Bộ giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn Bộ khóa XVII.


Theo nội dung công văn, công tác nhân sự phải được tiến hành dân chủ, công khai, đảm bảo tính kế thừa theo hướng trẻ hóa dần và thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Tiêu chuẩn, điều kiện:


• Tiêu chuẩn:


- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.


- Nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn. Có tinh thần đấu tranh và dám đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.


- Có năng lực tham gia xây dựng và cụ thể hóa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào phong trào và hoạt động Công đoàn. Có khả năng và kinh nghiệm tổ chức và tập hợp đoàn viên Công đoàn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Có kiến thức về nghiệp vụ công tác Công đoàn.


- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, sáng tạo trong công tác, lối sống trong sạch, giản dị. Không cục bộ, bản vị, không cơ hội, không tham nhũng và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.