Hợp tác xã có được xem xét cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ không?

Ngày cập nhật: 10/05/2018

Hỏi :(Nguyễn Văn Thanh - pgsvietnam999@gmail.com)

Đề nghị quý cơ quan cho biết, Hơp tác xã (HTX) và chi nhánh HTX hoạt động theo luật HTX mới có được xem xét cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ không? - Hiện nay 1 số tỉnh đã cấp cho các HTX (Sơn La, Điện Biên) - HTX là 1 tổ chức vậy tại sao Sở Khoa học và Công nghệ lâm đồng không cấp? Trân trọng kính gửi quý cơ quan!

Trả lời :

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Luật KH&CN năm 2013, các loại hình tổ chức thuộc đối tượng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm:

- Tổ chức khoa học và công nghệ do Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập; Chính phủ thành lập; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm soát nhân dân tối cao thành lập; Thủ tướng Chính phủ thành lập hoặc uỷ quyền cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập;

- Tổ chức khoa học và công nghệ do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương thành lập;

- Tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài;

- Tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học.

- Tổ chức khoa học và công nghệ do UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập;

- Tổ chức khoa học và công nghệ do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở địa phương thành lập;

- Tổ chức khoa học công nghệ do doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân thành lập.

Luật KH&CN năm 2013 quy định: Tổ chức khoa học và công nghệ là: Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và hình thức khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

Do đó, HTX và chi nhánh HTX hoạt động theo Luật HTX không phải là đối tượng để cấp Giấy chứng nhận đăng ký khoa học và công nghệ.

Trân trọng cảm ơn!