Sử dụng mã số mã vạch mới trên sản phẩm nhập khẩu vào Việt Nam

Ngày cập nhật: 21/09/2020

Hỏi :(Vũ Ánh Hằng - vuanhhang@gmail.com)

Kính gửi Bộ Khoa Học Công Nghệ, Về việc sử dụng mã số mã vạch (MSMV) tôi có gặp một vấn đề sau, kính mong Quý Cơ Quan hướng dẫn tôi thực hiện theo quy định của nhà nước Tôi có đăng ký sử dụng MSMV loại mã (GS1) và đã được cấp giấy phép sử dụng, khi nhập khẩu sản phẩm về Việt Nam để phân phối và kinh doanh, tôi có dùng nhãn phụ (ghi nhãn theo quy định của Việt Nam) và MSMV mới (mã GS1) đã được đăng ký, việc sử dụng mã vạch mới (không sử dụng mã nước ngoài) công ty tôi có được phép sử dụng để gắn trên sản phẩm và che MSMV cũ hay không? và cho tôi xin thông tin về quy định này để tôi tham khảo và thực hiện theo đúng quy định của nhà nước Tôi xin chân thành cảm ơn! Trân Trọng Vũ Ánh Hằng.

Trả lời :

Kính gửi: Độc giả Vũ Ánh Hằng

1. Theo quy định của Tổ chức Mã số, Mã vạch toàn cầu (GS1), khi đăng ký với GS1, một doanh nghiệp được gán một tiền tố doanh nghiệp (GCP) đơn nhất trên toàn cầu và cho phép tạo ra các mã định danh GS1 đơn nhất khác hỗ trợ việc minh bạch kinh doanh và thông suốt chuỗi cung ứng của họ.

Đồng thời, theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19b Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP): “tổ chức sử dụng mã số, mã vạch chịu trách nhiệm về tính đơn nhất của mã số, mã vạch khi sử dụng”.

Do đó, không có khái niệm mã số, mã vạch mới và mã số, mã vạch cũ.

2. Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP: “Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc”.

Đồng thời, khoản 3 Điều 8 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP quy định: “Nhãn phụ phải được gắn trên hàng hỏa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa và không được che khuất những nội dung bắt buộc của nhãn gốc”.

Do đó, việc dán nhãn phụ phải tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.

Trân trọng.