Thứ năm, 15/08/2019 15:30 GMT+7

Thông báo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) trên cây thanh long”

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: “Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) trên cây thanh long”.

Mã số: ĐTĐL.CN-05/16

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu tổng quát:

Tạo ra được chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) từ các chủng vi sinh vật có ích và xây dựng quy trình sử dụng chế phẩm để áp dụng trong sản xuất đại trà.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Thế Quyết

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Di truyền Nông nghiệp

5. Tổng kinh phí thực hiện: 5.550.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng), trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 5.550.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).

 + Kinh phí khoán: 3.627.420.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm hai mươi bảy triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

+ Kinh phí không giao khoán: 1.922.580.000 đ (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm hai mươi triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng).

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng

- Theo Hợp đồng đã ký kết: Từ tháng 7/2016 đến tháng 6/2019

- Thực tế thực hiện: Từ tháng 7/2016 đến tháng 6/2019

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) trên cây thanh long”

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1368

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)