Thứ tư, 16/06/2021 14:36 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng trọt ven biển đồng bằng sông Cửu Long”, mã số đề tài: KC.08.25/16-20

I.Thông tin chung về nhiệm vụ

1.Tên nhiệm vụ, mã số

“Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng trọt ven biển đồng bằng sông Cửu Long”.

Mã số đề tài: KC.08.25/16-20.

Thuộc chương trình: Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai (KC.08).

2.Mục tiêu nhiệm vụ

  • Đánh giá được diễn biến nguồn nước, chất lượng nước vùng mặn lợ ven biển đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), theo không gian và thời gian (theo các mùa vụ);
  • Đề xuất được các vùng tiềm năng và vùng thích hợp cho nuôi thủy sản (tôm,...) và trồng trọt nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai cho vùng mặn lợ;
  • Thiết kế mẫu cho hai tiểu vùng ngoài thực tế (cho vùng ven biển Đông và biển Tây) bao gồm hạ tầng thủy lợi, cơ cấu nuôi trồng, mùa vụ thích hợp được địa phương chấp nhận.

3.Chủ nhiệm nhiệm vụ

GS.TS. Tăng Đức Thắng

4.Tổ chức chủ trì nhiệm vụ

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam

5.Tổng kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện:                    7.870 triệu đồng

Trong đó:

Kinh phí từ ngân sách SNKH:                 7.870 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác:                       0 triệu đồng

6.Thời gian thực hiện theo Hợp đồng

Bắt đầu: Tháng 6/2018

Kết thúc: Tháng 11/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Gia hạn đến tháng 3/2021.

7.Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm

 

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Tăng Đức Thắng

NCVCC, GS, TS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

2

Nguyễn Thanh Hải

NVVCC, PGS, TS

nt

3

Nguyễn Văn Hoạt

NCVC, ThS

nt

4

Phạm Văn Giáp

NCV, ThS

nt

5

Vũ Quang Trung

NCV, KS

nt

6

Phạm Ngọc Hải

NCVC, ThS

nt

7

Dương Thị Thuỳ Dung

NCV, ThS

nt

8

Nguyễn Trọng Uyên

NCVC, TS

Phân viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp

9

Trần Hoài Giang

NCVC, TS

Phân viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản phía nam

10

Nguyễn Đình Vượng

NCVC, TS

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

 

II.Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số đề tài: KC.08.25/16-20

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số đề tài: KC.08.25/16-20

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1041

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)