Thứ sáu, 24/05/2019 16:55 GMT+7

Về việc báo cáo số liệu phục vụ xây dựng Đề án tinh giản biên chế của Bộ

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; Quyết định số 556/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 và Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai xây dựng Đề án tinh giản biên chế của Bộ đến năm 2021, phương hướng đến năm 2030.
Để có căn cứ xây dựng Đề án nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị triển khai các công việc sau:
    1. Xây dựng lộ trình tinh giản biên chế theo từng năm đối với số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (chi tiết theo mẫu 01 đính kèm), bảo đảm:
- Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số được giao năm 2015;
- Đến năm 2025 giảm 10% số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số được giao năm 2021;
- Đến năm 2030 giảm 10% số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số được giao năm 2025.
    2. Báo cáo chất lượng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách của đơn vị (chi tiết theo mẫu 02 đính kèm).
(Các file mẫu biểu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại mục “Thông báo”).
Báo cáo của đơn vị (gồm cả file điện tử) đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 01/6/2019.
    (Chi tiết xin liên hệ đồng chí Đỗ Văn Cương, điện thoại: 0939238886; email: dvcuong@most.gov.vn)
Trân trọng cảm ơn./.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 1479 /BKHCN-TCCB ngày 23/5/2019

- Mẫu Báo cáo chất lượng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (tính đến hết 31/12/2018)

- Lộ trình tinh giản số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đến năm 2030

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 709

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)