Thứ ba, 10/12/2019 11:21 GMT+7

Báo cáo tình hình ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc theo quy định

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Triển khai thực hiện Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng đã ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo, cung cấp thông tin về một số nội dung sau:

1. Tình hình, kết quả việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được giao (thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất…)

2. Việc ban hành Điều lệ/Quy chế quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền, được giao.

Báo cáo và các văn bản, tài liệu về tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/12/2019 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./.

 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 873

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)