Thứ ba, 05/01/2021 14:50 GMT+7

Thông tin chi tiết về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Ảnh hưởng của cách mạng khoa học công nghệ đến con người Việt Nam hiện nay, Mã số: KX.01.11/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Ảnh hưởng của cách mạng khoa học công nghệ đến con người Việt Nam hiện nay.

Mã số: KX.01.11/16-20

Thuộc: Chương trình  (tên, mã số chương trình):  Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước KX.01/16-20

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Làm rõ cơ sở lý luận và bài học kinh nghiệm thế giới về tác động của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người hiện nay.

- Đánh giá thực trạng tác động của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người Việt Nam hiện nay.

- Dự báo xu hướng, hệ lụy, đề xuất giải pháp nhằm vận dụng hiệu quả tác động của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người Việt Nam trong thập kỷ tới.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TSKH. Lương Đình Hải

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Con người- Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện:            2850                                                   triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:               2850   triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                         0                      triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 11/2016

Kết thúc: Tháng 4/2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh KH/ Học vị

Cơ quan công tác

1

Lương Đình Hải

PGS. TSKH

Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

2

Đào Thị Minh Hương

TS

Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

3

Trịnh Thị Kim Ngọc

PGS. TSKH

Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

4

Nguyễn Đình Tuấn

TS

Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

5

Lê Thị Đan Dung

TS

Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

6

Vũ Thị Thanh

TS

Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

7

Nguyễn Vũ Quỳnh Anh

TS

Viện Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

8

Hồ Sĩ Quý

GS.TS

Viện Thông tin KHXH, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

9

Nguyễn Anh Tuấn

PGS.TS

Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

10

Nguyễn Minh Hoàn

PGS.TS

Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia HCM

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KX.01.11/16-20(.doc)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KX.01.11/16-20 (.pdf)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 353

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)