Thứ hai, 11/01/2021 11:04 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế", mã số: ĐTĐLXH.11/18

1. Thông tin chung về Đề tài:

1.1. Tên đề tài: "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế ", mã số ĐTĐLXH.11/18.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu:

- Làm rõ cơ sở lý luận của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; những bài học kinh nghiệm về đổi mới phương thức lãnh đạo của một số nước về công tác vận động quần chúng và những giá trị gợi mở đối với Việt Nam;

- Đánh giá thực trạng (những thành tựu, hạn chế) của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận của Đảng;

- Phân tích và chỉ rõ các nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng (tích cực và tiêu cực); những cơ hội và thách thức đối với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận của Đảng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế;

- Đề xuất quan điểm và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

1.3. Thời gian thực hiện: từ tháng 01/6/2018 đến tháng 30/5/2021;

1.4. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Thị Mai

1.5. Tổ chức chủ trì đề tài: Ban Dân vận Trung ương.

1.6. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

1. Ths. Trương Thị Mai, Ban Dân vận Trung ương,

2. GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,

3. Ths. Bùi Tuấn Quang, Ban Dân vận Trung ương,

4. TS. Nguyễn Văn Hùng, Ban Dân vận Trung ương,

5. GS. TS. Phùng Hữu Phú, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương,

6. CN. Nguyễn Thế Trung, Ban Dân vận Trung ương,

7. TS. Hà Ngọc Anh, Ban Dân vận Trung ương,

8. PGS. TS. Lê Văn Lợi, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,

9. PGS. TS. Nguyễn Văn Giang, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,

10. ThS. Đỗ Văn Dũng, Ban Dân vận Trung ương.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện Đề tài của Chủ nhiệm và Tổ chức chủ trì đề tài:

2.1. Sản phẩm đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của Hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký kết, gồm:

- 01 báo cáo tổng hợp;

- 01 báo cáo tóm tắt;

- 01 báo cáo kiến nghị;

- Tài liệu bồi dưỡng cán bộ dân vận;

- 01 bản thảo của sách chuyên khảo;

- 17 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành, 05 kỷ yếu Hội thảo khoa học;

2.2. Về những đóng góp mới về khoa học của đề tài:

Qua quá trình nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn, công trình Đề tài độc lập cấp quốc gia về: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã góp phần tổng kết cơ bản những phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay. Đặc biệt, Đề tài đã bổ sung, phát triển lý luận và thực tiễn, đề xuất một số giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế của nước ta trong thời gian tới.

Với những kết quả nghiên cứu đạt được, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã tổng hợp một số nội dung thiết thực đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng với giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bổ sung công tác nghiên cứu lý luận về xây dựng Đảng, trong đó có công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng thời, cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn để bổ sung, góp phần phát triển quan điểm, chủ trương, đường lối, phương thức, giải pháp về dân vận và công tác dân vận của Đảng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2.3. Về hiệu quả của đề tài:

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận phải có sự chuyển biến mạnh mẽ; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, vận động, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng thiết thực, sát với thực tiễn cuộc sống, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

- Cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc bổ sung, phát triển hoàn thiện các quan điểm chỉ đạo, định hướng về phương hướng và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

- Đóng góp vào xây dựng nội dung Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIII chuyên đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của Đảng trong trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế

Đồng thời, là cơ sở khoa học giúp các cơ quan tham mưu của Đảng, các cấp uỷ, tổ chức đảng có cơ sở tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế

- Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, nhất là sự hiểu biết về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ của đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

- Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo của Ban dân vận các cấp về công tác dân vận.

- Làm tài liệu tham khảo chuyên ngành xây dựng Đảng và chuyên ngành về công tác dân vận của Đảng trong các trường, Học viện Chính trị.

2.4. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Về tiến độ thực hiện: hoàn thành trước thời hạn 6 tháng;

- Về kết quả thực hiện đề tài: Xếp loại XUẤT SẮC.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: thời gian một (01) buổi, khoảng từ 10-20/01/2021, địa điểm tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy Hà Nội.

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 328

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)