Thứ hai, 12/04/2021 10:52 GMT+7

Về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021-2025

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ

Triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021-2025 của Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021-2025 của đơn vị theo các nội dung sau:

1. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức (CCVC) của đơn vị

a) Về đào tạo:

Đào tạo trình độ sau đại học đối với CCVC phù hợp với chuyên môn, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

b) Về bồi dưỡng:

Theo các nội dung sau:

(1) Lý luận chính trị: Trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị; Cập nhật nâng cao trình độ lý luận chính trị theo quy định.

(2) Kiến thức quản lý nhà nước (QLNN):

- Bồi dưỡng kiến thức QLNN theo tiêu chuẩn ngạch công chức (chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, các ngạch công chức khác…);

- Bồi dưỡng kiến thức QLNN theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức (hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV);

- Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp phòng;

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm;

- Bồi dưỡng kiến thức QLNN theo các chương trình, đề án, dự án.

(3) Kiến thức quốc phòng và an ninh: Bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2, 3, 4 theo các chương trình quy định.

(4) Cập nhật và nâng cao kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế.

(5) Bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ.

Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng CCVC giai đoạn 2021-2025 của đơn vị đề nghị thống kê theo các biểu mẫu 01, 02, 03, 04 gửi kèm công văn này.

Lưu ý: Việc xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC giai đoạn 2021-2025 phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức, tiêu chuẩn của chức vụ lãnh đạo, quản lý,.. đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị; bảo đảm hoàn thành các mục tiêu tại Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025.

2. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (nếu có)

a) Về xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng:

Các đơn vị được phân công, phân cấp quản lý các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo quy định tại Điều 31, Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Bộ cần rà soát, xây dựng kế hoạch: (1) Bổ sung, cập nhật hoặc biên soạn mới các chương trình, tài liệu bồi dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý; (2) Biên soạn các chương trình bồi dưỡng kỹ năng chuyên ngành phù hợp theo từng nhóm vị trí việc làm.

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cần bổ sung, cập nhật, biên soạn mới, thống kê theo biểu mẫu 05 gửi kèm công văn này.

b) Về kế hoạch triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thống kê theo biểu mẫu 06 gửi kèm công văn này.

c) Kế hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên (cơ hữu và thỉnh giảng).

d) Việc tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC.

đ) Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021-2025 của đơn vị đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (file mềm gửi vào địa chỉ email: tccb@most.gov.vn) trước ngày 24/4/2021 để tổng hợp, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021-2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

(Công văn này và các biểu mẫu được đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, mục Thông báo)./.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 794/BKHCN-TCCB ngày 08/4/2021

- Các Biểu mẫu

 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 1152

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)