Thứ sáu, 11/06/2021 09:00 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu địa tầng-trầm tích và địa mạo Pliocen-Đệ tứ khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận”. Mã số KC.09.30/16-20

Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

“Nghiên cứu địa tầng-trầm tích và địa mạo Pliocen-Đệ tứ khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận”. Mã số KC.09.30/16-20

Thuộc:  Chương trình (tên, mã số chương trình): Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển. Mã số: 30/2018/HĐ-ĐTCT-KC.09/16-20.

Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xác lập khung địa tầng thống nhất và phân chia địa tầng Plioxen-Đệ Tứ cho phần khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận.

- Làm sáng tỏ các đặc điểm địa mạo và cổ địa mạo Plioxen-Đệ Tứ khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận.

- Làm sáng tỏ thành phần vật chất, các điều kiện hóa lý, tướng, cổ địa lý các trầm tích Plioxen-Đệ Tứ.

- Xác lập các tiền đề thạch học, địa tầng và địa mạo phục vụ đánh giá triển vọng, định hướng công tác điều tra khoáng sản rắn.

Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TSKH Đặng Văn Bát

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Mỏ- Địa chất

5. Tổng kinh phí thực hiện: 20.000 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 20.000 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 7 năm 2018

Kết thúc: Tháng 12 năm 2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
 

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

GS.TS Đặng Văn Bát

Chủ nhiệm đề tài

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

2

PGS. TS Ngô Xuân Thành

Thư ký khoa học

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

3

GS. TS Trần Nghi

Thành viên chủ chốt

Viện  nghiên cứu Địa môi trường và Thích ứng biến đổi khí hậu

4

GS. TSKH Đặng Văn Bát

Thành viên chủ chốt

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

5

TS. Đỗ Văn Nhuận

Thành viên chủ chốt

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

6

PGS. TS Hoàng Văn Long

Thành viên chủ chốt

Liên đoàn Vật lý Địa chất

7

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng

Thành viên chủ chốt

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

8

TS. Đinh Xuân Thành

Thành viên chủ chốt

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

9

PGS.TS Doãn Đình Lâm

Thành viên chủ chốt

Viện Địa chất, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

10

TS. Tạ Quang Minh

Thành viên chủ chốt

Viện Dầu khí Việt Nam

11

PGS. TS Nguyễn Văn Lập

Thành viên chủ chốt

Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

12

TS. Nguyễn Trung Thành

Thành viên chủ chốt

Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.09.30/16-20 (.pdf)

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số KC.09.30/16-20 (.doc)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 775

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)