Thứ sáu, 16/04/2021 18:36 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Luận cứ khoa học và giải pháp sử dụng hợp lý vùng ven biển phía Đông đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mã số: KC.09.35/16-20.

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Luận cứ khoa học và giải pháp sử dụng hợp lý vùng ven biển phía Đông đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Mã số: KC.09.35/16-20.

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):  Chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”, mã số KC.09/16-20.

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xác lập được cơ sở khoa học và thực tiễn cho sử dụng hợp lý vùng ven biển phía Đông ĐBSCL trong bối cảnh BĐKH.

- Đề xuất được các giải pháp phù hợp sử dụng hợp lý vùng ven biển phía Đông ĐBSCL trong bối cảnh BĐKH.

- Xây dựng được mô hình khai thác, sử dụng hợp lý vùng ven biển phía Đông ĐBSCL thích ứng với BĐKH.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Nguyễn Văn Lập

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                  4,700          triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:     4,700          triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                             0                 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu:   06/2019

Kết thúc: 11/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Văn Lập

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp

Viện Địa lý Tài nguyên Tp. HCM

2

Tạ Thị Kim Oanh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp

Viện Địa lý Tài nguyên Tp. HCM

3

Lưu Hồng Trường

Tiến sĩ

Viện Sinh thái học miền Nam

4

Lê Bửu Thạch

Tiến sĩ

Viện Sinh thái học miền Nam

5

Vũ Ngọc Long

Tiến sĩ

Viện Sinh thái học miền Nam

6

Nguyễn Khanh Vân

Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Môi trường và Phát triển bền vững, Liên hiệp Các hội KH&KT Việt Nam

7

Văn Phạm Đăng Trí

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Cần Thơ

8

Nguyễn Thọ

Tiến sĩ

Viện Địa lý Tài nguyên Tp. HCM

9

Nguyễn Thị Mộng Lan

Thạc sĩ

Viện Địa lý Tài nguyên Tp. HCM

10

Liêu Kim Phượng

Tiến sĩ

Viện Địa lý Tài nguyên Tp. HCM


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.09.35/16-20 (.pdf)

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KC.09.35/16-20 (.doc)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 849

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)