Thứ năm, 15/04/2021 16:19 GMT+7

Thông báo về việc triển khai thủ tục hành chính của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia

Triển khai Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc bức xạ còn lại, trừ việc sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế) trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thực hiện Quyết định 2260/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ KH&CN (Trung tâm Công nghệ Thông tin – Bộ Khoa học và Công nghệ; Phòng KSTTHC – Văn Phòng Bộ KH&CN, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Văn phòng Chính phủ; Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ,…) để tiến hành nâng cấp hệ thống Dịch vụ công của Cục và kết nối liên thông thành công Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc bức xạ còn lại, trừ việc sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế) trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
 

Ngày 14/4/2021 Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc bức xạ còn lại, trừ việc sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế) đã được công khai chính thức trên trang tin điện tử (website) Cổng dịch công quốc gia tại địa chỉ (https://dichvucong.gov.vn). Dịch vụ của Cục tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.008063&id_bo_nganh=734

Cục ATBXHN xin thông báo tới Doanh nghiệp và Người dân về việc công khai thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở lên Cổng dịch vụ công quốc gia như trên để biết và thực hiện các hoạt động khai báo đăng ký xin cấp phép có liên quan.

Nguồn: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Lượt xem: 882

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)