Thứ năm, 10/01/2019 15:55 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện đề tài "Luận cứ khoa học phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới"; Mã số: ĐTĐL.XH.07/16

  1. Thông tin chung về Đề tài:

1.1. Tên đề tài: "Luận cứ khoa học phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới"; Mã số: ĐTĐL.XH.07/16

1.2. Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng các luận cứ khoa học, đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

1.3. Kinh phí thực hiện: 2.910 triệu đồng;

1.4. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2018

1.5. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Tuấn Anh

1.6. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

                    1.  TS. Trần Tuấn Anh                     Bộ Công Thương

                    2. TS. Phạm Nguyên Minh              Viện Nghiên cứu CLCS Công Thương

                    3. GS.TS. Hoàng Đức Thân Trường Đại học Kinh tế quốc dân

                    4. PGS.TS. Đinh Văn Thành           Viện Nghiên cứu CLCS Công Thương

                    5. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long    Trường Đại học Thương mại

                    6. PGS.TS. Đào Thị Thu Giang       Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

                    7. TS. Nguyễn Thị Nhiễu                 Viện Nghiên cứu CLCS Công Thương

                    8. TS. Lê Hoàng Oanh                      Bộ Công Thương

                    9. ThS. Phan Văn Chinh                  Bộ Công Thương

                    10. TS. Lưu Đức Hải                        Viện Chiến lược phát triển

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện Đề tài của Chủ nhiệm và Tổ chức chủ trì đề tài:

2.1. Sản phẩm đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của Hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký kết, gồm:

  • 01 báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài;
  • 01 báo cáo tóm tắt, kiến nghị thực hiện đề tài;
  • 01 bản thảo của sách chuyên khảo;
  • 01 báo cáo khảo sát trong nước, ngoài nước;
  • 07 bài báo khoa học, 02 kỷ yếu;

2.2. Sản phẩm khoa học đã và sẽ chuyển giao cho:

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi (Bộ Công Thương), Trường Đại học Thương mại, Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Viện Nghiên cứu Kinh tế và phát triển (Đại học Kinh tế quốc dân), gồm: Báo cáo tổng hợp đề tài, Báo cáo tóm tắt, kiến nghị, Báo cáo khảo sát, Sách chuyên khảo.

2.3. Về những đóng góp mới về khoa học của đề tài:

Về lý luận: Đề tài đã hệ thống hóa, làm sáng tỏ và phát triển thêm một số cơ sở lý luận về phát triển thị trường xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của một quốc gia trong bối cảnh tham gia các FTA thế hệ mới. Hình thành khung lý thuyết phân tích, đánh giá về phát triển thị trường XNK hàng hóa của quốc gia cũng như lý thuyết về tác động của việc tham gia FTA thế hệ mới tới phát triển thị trường XNK hàng hóa của quốc gia. Đề tài chỉ rõ rằng, các FTA thế hệ mới với những cam kết sâu rộng và toàn diện với tiêu chuẩn cao về tự do hóa thương mại và mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ, về các vấn đề thương mại truyền thống và phi truyền thống và cả các vấn đề phi thương mại mang tính ràng buộc trách nhiệm rất cao đối với các bên tham gia có thể có tác động rất lớn tới phát triển thị trường XNK hàng hóa của quốc gia, bao gồm cả tác động tích cực và tiêu cực. Việc thực thi các FTA thế hệ mới được dự báo sẽ dẫn đến những thay đổi quan trọng về nội dung và phương thức phát triển thị trường XNK, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và hiệu quả phát triển ngoại thương, phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. 

Về mặt thực tiễn: Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng phát triển thị trường và các yếu tố tác động tới XNK hàng hóa của Việt Nam, phân tích đánh giá tình hình phát triển thị trường XNK hàng hóa của Việt Nam qua tham gia và dưới tác động của các FTA song phương, khu vực và đa phương thời gian qua; phân tích bối cảnh quốc tế, trong nước và dự báo tác động của việc tham gia FTA thế hệ mới tới phát triển thị trường XNK hàng hóa của Việt Nam thời gian tới; đề xuất được các quan điểm, định hướng và giải pháp có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn nhằm phát triển thị trường XNK hàng hóa khi tham gia FTA thế hệ mới.

2.4. Về hiệu quả của đề tài:  

- Xác lập cơ sở khoa học cho việc xây dựng và điều chỉnh chiến lược, chính sách phát triển thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các FTA thế hệ mới, đóng góp cho việc phát triển thêm cơ sở lý luận về hội nhập kinh tế quốc tế, về các FTA thế hệ mới; giúp các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp đổi mới cách nghĩ, tầm nhìn, nhận thức sâu sắc và đầy đủ về tác động đa chiều và rộng lớn của việc thực hiện FTA thế hệ mới tới nền kinh tế và xuất nhập khẩu, từ đó, có những chính sách và giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát triển xuất nhập khẩu, phát triển nền kinh tế Việt Nam.

- Kết quả nghiên cứu đề tài đã được Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi của Bộ Công Thương tham khảo, sử dụng trong việc theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu, Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia các FTA của Việt Nam để có những điều chỉnh, bổ sung cần thiết và cụ thể hóa qua các chương trình và kế hoạch phát triển hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

- Kết quả của đề tài là tài liệu hữu ích cho các doanh nghiệp trong việc tìm hiểu để tiếp cận thị trường xuất nhập khẩu, cho các hiệp hội ngành hàng trong việc hỗ trợ, kết nối và phổ biến những cam kết, những tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để doanh nghiệp có thể tận dụng tốt hơn, hiệu quả hơn những cơ hội có được và hạn chế được các thách thức từ việc ký kết và thực thi các FTA thế hệ mới.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài còn là tài liệu tham khảo tốt cho các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở đào tạo và các tổ chức, cá nhân quan tâm ở cả trong và ngoài nước, từ những vấn đề về học thuật tới thực tiễn phát triển thị trường XNK hàng hóa  của Việt Nam khi tham gia FTA thế hệ mới.

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện đề tài:

- Về tiến độ thực hiện: Hoàn thành đúng hạn.

- Về kết quả thực hiện đề tài: Xuất sắc.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: thời gian một (01) buổi, trong khoảng tháng 1 đến tháng 2 năm 2019, địa điểm tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 467

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)